Головна // Психологія // Вікова психологія

Вікова психологія

Т.В. ДуткевичДитяча психологія2012
У навчальному Посібнику Розглянуто принципи, методи, Основні поняття дитячої психології; Розкрити закономірності псіхічного розвитку дитини від народження до юнацького віку, аналізуються психологічні Особливості спілкування, ДІЯЛЬНОСТІ, пізнавальних та емоційно-вольова процесів, а такоже особистості дитини. Зміст Посібника складається з текстів лекцій до всіх тем, передбачення Навчальна програма, словника основних зрозуміти та списку літератури.

Навчальний посібник рекомендується студентам спеціальностей "Дошкільна освіта", "Психологія", "Практична психологія", может використовуват викладач однойменної дисципліни, педагогами и психологами дошкільніх ї загальноосвітніх закладів
А. С. ФоміченкоПричини прояву агресії в дитячому віці2010
Стаття присвячується аналізу можливих причин прояви дитячої агресії. Розглядається вплив сімейних, індивідуальних, шкільних факторів. Виділяються умови сімейного виховання, які сприяють виникненню і закріпленню агресивних проявів. Значущими виявляються поблажливе ставлення батьків до проявів агресивності своїх дітей і строгість покарання. Виявляється взаємозв'язок між переглядом сцен насильства, жорстокості та еротики на тілі екрані і агресивної поведінки дітей. Розглядаються характеристики особистості дитини, визначають ймовірність того, що він стане агресором або жертвою. Особливу увагу приділяється впливу школи на становлення дитячої агресивності. Підкреслюється актуальність і важливість вивчення даного питання, можливість застосування знань для прогнозування та своєчасної корекції агресивної поведінки на ранніх етапах онтогенезу.
А.Н. Яшкова, Н.Ф. СухареваВікова психологія2009
У навчальному посібнику з курсу вікової психології розглядаються питання віку та вікової норми, факторів і закономірностей, механізмів і принципів психічного розвитку. Навчальний посібник містить характеристику різних периодизаций, а також особливостей психічного розвитку на кожному віковому етапі з виділенням провідної діяльності, основних новоутворень, соціальної ситуації розвитку, вікових криз. У посібнику подані завдання для самоперевірки і самоконтролю, а також список рекомендованої літератури по курсу, словник психологічних термінів.

Посібник адресовано студентам вузів, але також може бути корисно і більш широкому колу читачів - тим, кому психологічні знання необхідні в щоденній професійній діяльності, а також всім, хто цікавиться психологією.
Навчально-методичний посібникПсихологія розвитку та вікова психологія2006
Навчально-методичний посібник призначений для студентів 2-го курсу психолого-педагогічного факультету, які навчаються за спеціальністю 030301 «Психологія».

У посібнику представлені зміст і структура курсу «Психологія розвитку та вікова психологія», плани семінарських занять з контрольними питаннями та практичними завданнями і рекомендованої до них літературою. Посібник включає в себе і теми рефератів для самостійної роботи студентів. Наведено різні форми контролю навчальної діяльності студентів: зразкові тестові завдання різних рівнів складності та орієнтовні питання до іспиту з курсу.

У посібнику є глосарій, а також таблиці вікового розвитку та схеми авторських периодизаций становлення психіки і свідомості людини.
Урунтаева Г.А.Дитяча психологія2006
Підручник (попередні видання виходили під назвою «До-

шкільна психологія ») написаний на основі базових методологічних

і теоретико-психологічних положень, прийнятих у вітчизняній пси-

хологіі. Він дає повне уявлення про психологію як науку і про її

практичному застосуванні. Виклад теорії супроводжується конкрет-

прикладами. Підручник має яскраво виражену практичну на-

правління: автор показує, як застосовувати отримані знання в про-

цессе навчання і виховання дитини.

Для студентів середніх педагогічних навчальних закладів. Може бути

корисний також студентам педагогічних інститутів і вихователям дет-

ських садів.
Венгер А.Л. (Ред.)Психологічний лексикон2005
Словник «Психологія розвитку» охоплює поняття та категорії, що відносяться до найбільш широкому колу процесів розвитку психіки в онтогенезі і філогенезі. Деякі з цих понять специфічні для психології розвитку, інші ж використовуються і в загальній психології, але стосовно до проблем психічного розвитку кілька змінюють свій сенс або набувають додаткового. Велику увагу приділено прикладним областям психології розвитку і понять, які належать до психологічної практиці.
Л.С.ВиготськийПсихологія розвитку людини2005
Лев Семенович Виготський (1896-1934) - видатний вчений, мислитель, класик вітчизняної психології. Його спадщина величезна (більше 270 робіт), а ідеї невичерпні, оригінальні і досі актуальні. Він зробив величезний вплив на розвиток вітчизняної та світової психології. Відомий американський філософ С. Тулмін назвав його Моцартом в психології. Працюючи в складних умовах, за дуже короткий час йому вдалося зробити важливий внесок в психологію мистецтва, загальну психологію, дитячу і педагогічну психологію, пато- і нейропсихологию, методологію психології, дефектологію і педагогіку.

Його роботи представляють кращі сторінки російської психологічної науки. Ідеї Виготського і його школи служать основою наукового світогляду нових поколінь психологів по всій Росії. Саме для них і була підготовлена ця книга.

Нове видання праць Л.С. Виготського підготовлено з урахуванням зауважень і побажань колективу викладачів психологічного факультету МГУ. Сюди включені всі роботи, що входять до навчальних планів і необхідні в навчальному процесі; все, що рекомендують викладачі. Це видання доповнено рідкісними та унікальними матеріалами, що не ввійшли навіть у відоме шеститомного зібрання творів Виготського.

У цій книзі об'єднані роботи з загальної психології, в другу увійдуть праці з вікової та педагогічної психології.
Боулбі ДжонСтворення і руйнування емоційних зв'язків2004
Основний предмет роздумів Боулбі - чому розлука з матір'ю в дитинстві і ранньому дитячому віці переживається дитиною як гостре горе і чому наслідки розлуки позначаються на психічному й тілесному благополуччя протягом усього подальшого життя?

Автор послідовно переконує читача в тому, що поняття і підходи, розроблені в галузі дослідження поведінки тварин, багато прояснюють і можуть стати основою для практичних дій дитячих та клінічних психологів.
І.В. НоскоПсихологія розвитку та вікова психологія2003
У навчальному посібнику з курсу психології розвитку та вікової психології, одному з основних для студентів психологічних і психолого-педагогічних факультетів, викладені основні підходи до розуміння і пояснення закономірностей психічного розвитку людини, що склалися в зарубіжній і вітчизняній психології. Розглянуті різні аспекти принципу розвитку в психології і його основні категорії. Представлена модель суб'єктивної реальності і періодизація її розвитку в онтогенезі; ступені, періоди і стадії розвитку суб'єктивності людини в межах його індивідуального життя.

Навчальний посібник містить добірку матеріалів з урахуванням вимог Державного освітнього стандарту.

Укладають навчальний посібник словник основних понять і тестові завдання.
Під ред. В.Є. КлочкоВікова психологія2003
У навчальному посібнику розглядаються теоретичні про психологію розвитку людини на всіх вікових етапах, Пропонуються питання для обговорення, а також діагностичні методики для виконання завдань та використання їх у практичній діяльності.

Посібник адресовано студентам вищих навчальних закла / викладачам і слухачам факультетів підвищення квафікаціі працівників освіти, практичним психологам.
Єрмолаєва М. В.Психологія розвитку: Методичний посібник для студентів заочної та дистанційної форм навчання2003
Концепція цього посібника орієнтована на цілі, які стоять перед курсом «Вікова психологія». Цей курс повинен не стільки сприяти підвищенню частнонаучного ерудиції студентів, що навчаються за спеціальністю «Психологія», скільки вирішувати ряд взаємопов'язаних методологічних завдань: створення чіткої сучасної картини розвитку в онтогенезі (з уточненням її специфічних рис, розстановкою акцентів при вивченні механізмів розвитку, виявленням вузлових моментів в системі теоретичних концепцій та емпіричних знань), формування особливого способу мислення (що визначається провідними принципами вітчизняної психології, сучасним типом наукової раціональності, сучасним розумінням категорій «розвиток», «соціалізація», «дорослішання»).

Справжнє методичний посібник побудовано як путівник по розділах курсу з позицій вітчизняної психології розвитку та ілюструє основні положення програми курсу «Вікова психологія» витягами з праць класиків вітчизняної психології, а також авторитетних сучасних дослідників у цій галузі.
Кураєв Г.А., Пожарська Е.Н.Вікова психологія2002
Наука про психічний розвиток дитини - дитяча психологія - зародилася як гілка порівняльної психології наприкінці XIX століття. В даний час дитяча психологія як галузь знання включає два глобальних розділу - вікова психологія та психологія розвитку.

Вікова психологія - це галузь знань, що акцентує увагу на психологічних особливостях дітей різного віку. Психологія розвитку - це сфера знань, що містять інформацію про закони вікового перетворення психології дітей. Вікова психологія та психологія розвитку дітей представляють собою нерозривно пов'язані галузі науки.
Хухлаева О. В.Психологія розвитку: молодість, зрілість, старість2002
У навчальному посібнику розглядається специфіка розвитку дорослих у перспективі життєвого шляху, показані типові проблеми та прояви молодого, зрілого та похилого віку, проаналізовано характерні риси вікових періодів дорослості. Показуються умови задоволеності людини своїм життям, досягнення щастя, взаємозв'язок між способом життя людини і його фізичним здоров'ям.

Книга адресована студентам факультетів психології вищих навчальних закладів.
О.В.Скріпченко, Л.В. Долинська, З.В. ОгороднійчукВікова та педагогічна психологія2001
Навчальний посібник «Вікова и педагогічна психологія» розрахованій на розуміюсь и студентов педагогічних Вищих Навчальних Закладів, а такоже может буті корисностей всім, хто хоче розшіріті и поглібіті свои знання з ціх Галузо психологии.

У пропонованому Посібнику сістематізовано и представлено найновіші Відомості з вікової и педагогічної психології, Які необхідні Майбутнього Вчитель, вихователь, психологу, соціальному працівнику.

Проблеми педагогічної психології аналізуються авторами на Основі особистісно-діяльнісного та вчинкового підходів в загально контексті основних тенденцій розвітку сучасної освіти в Україні.
Кулагіна І.Ю., Колюцкий В.Н.Вікова психологія: Повний життєвий цикл розвитку людини2001
У навчальному посібнику з курсу вікової психології (психології розвитку) відображено повний життєвий цикл, який проходить людина. Розглядаються вікові закономірності розвитку в дитинстві, ранньому та дошкільному дитинстві, молодшому шкільному та підлітковому віці, юності, молодості, зрілості та пізньої зрілості. Простежено варіанти розвитку особистості в залежності від її спрямованості. Теоретичний і фактичний матеріал представлений в традиціях психологічної школи Л.С. Виготського, О.М. Леонтьєва, Д. Б. Ельконіна.

Посібник адресовано студентам психологічних факультетів педагогічних інститутів та університетів, але може бути корисно і більш широкому колу читачів - шкільним вчителям, батькам, молоді, яка цікавиться психологією
Мухіна В. С.Вікова психологія: феноменологія розвитку, дитинство, отроцтво1999
У підручнику розкриваються питання феноменології загального розвитку і онтогенезу з народження до юнацького віку. Автор показує, що розвиток дитини відбувається через його діяльність. Індивідуальний розвиток людини розглядається в двох іпостасях: як соціальної одиниці і як унікальної особистості. У книзі представлена авторська концепція механізмів, що визначають розвиток особистості та її соціальне буття.

Підручник адресований студентам психолого-педагогічних факультетів педагогічних університетів, психологам, а також усім, кого цікавлять проблеми вікової психології.
Кулагіна І, Ю.Вікова психологія (Розвиток дитини від народження до 17 років)1999
У посібнику викладаються основні теоретичні погляди провідних вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі дитячої психології, дається уявлення про віковій нормі і основні тенденції розвитку дитини на різних вікових етапах.

Посібник призначений для студентів заочного і вечірнього відділень університету.
Абрамова Г. С.Вікова психологія1999
Проблеми вікової психології, розглянуті в книзі, підпорядковані основній темі - становленню людини, формуванню життєвої позиції, що забезпечує його повноцінне існування в нашому непростому, мінливому, а часом і небезпечному, світі. Книга адресована студентам-психологам, філософам, соціологам і всім тим, хто цікавиться проблемами сучасної психології.
Абдурахманов Р.А.Онтогенез психічних процесів і особистості людини1999
Представлена загальна характеристика вікової психології. Розглянуто основні підходи до онтогенезу психіки і особистості людини. Проаналізовано особливості вікового розвитку. Описано основні стадії вікового розвитку людини.

Рекомендовано Міністерством загальної та професійної освіти Російської Федерації як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Аверін В.А.Психологія дітей і підлітків1998
У книзі систематизуються відомі психологічні факти життя дитини від її народження по підлітковий вік з метою виявлення і демонстрації читачеві механізму його психічного розвитку.

Рекомндую працівникам дошкільних дитячих установ, вчителям, соціальним працівникам для створення умов нормального психічного розвитку дитини та проведенні психодіагностичних і корекційних заходів.
1 2
енциклопедія  баранина  рагу  молочний  запіканка