Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Хащенко Т. Г .. Особистісна готовність студентів До підприємницької діяльності: Психологічний зміст та умови формування, 2011 - перейти до змісту підручника

Висновки

Актуальна потреба у фахівцях з особистісним потенціалом ефективного підприємця вимагає кардинальної зміни підходів і технологій підготовки студентів вузу. Формування ЛГПД у вузі забезпечується системною взаємодією цільовий, змістовної (психологічний зміст особистісного новоутворення та психологічні механізми його формування у студентів), критериально-оцінної, функціональної та технологічної складових.

2. Формування ЛГПД майбутнього фахівця в період його навчання у вузі має базуватися на концептуальної моделі ЛГПД як системного особистісного утворення, що інтегрує різні (когнітивні, мотиваційні, афективні і поведінкові) структури особистості, синергетичний ефект яких проявляється в мобілізації особистісних ресурсів та актуалізації внутрішньої і зовнішньої активності особистості, що забезпечують ефективну підприємницьку діяльність. Інваріантні характеристики концептуальної моделі ЛГПД, що розкривають будову, критерії, рівні, типи та детермінанти формування ЛГПД студента, обумовлені сутнісними особливостями підприємництва, до яких, поряд з ринковою орієнтованістю, інноваційністю та ризиком, належать специфічна самодетерминация його суб'єкта, що здійснює допомогою підприємництва своє прагнення до самодостатнього розпорядженням своїм життям і обставинами самореалізації, а також особлива форма відповідальності як єдність відповідальності суб'єкта власного життя і професійного розвитку з відповідальністю соціальної.

3. У структурі ЛГПД виділяються орієнтаційна, операциональная і базова підсистеми, остання з яких визначає розвиток і функціонування всієї системи в цілому. Базова утворена взаємозв'язками компонентів, що складають психологічний фундамент усвідомленого вибору підприємництва як способу самодостатнього і відповідального розпорядження власним життям і обставинами самореалізації. Орієнтаційну підсистему утворюють взаємозв'язку компонентів, інтегруючих особистісні особливості, які спонукають особистість до утвердження домінуючих мотивів у сфері підприємництва та визначають усвідомлене прийняття / неприйняття підприємницької діяльності і себе в ній. Операциональная підсистема включає «Компетентнісний» компоненти, що інтегрують різні знання, вміння, здібності, необхідні для здійснення підприємницької діяльності та для розвитку її суб'єкта, що забезпечують гнучкість і багатоваріантність поведінки.

Інтегральним критерієм сформованості ЛГПД виступає сформованість всіх підсистем. На основі приватних критеріїв (базового, операционального і орієнтаційної) виділяються рівні і типи ЛГПД: низький, недостатній, достатній та високий, яким відповідають різні типи ЛГПД Виділення типів ЛГПД: неприйнятного, некомпетентного, амбівалентного, орієнтованого на самозабезпечення і орієнтованого на самореалізацію, соціально- відповідального і соціально-продуктивного - дозволяє вибирати адекватні психолого-педагогічні засоби для формування ЛГПД студента в період його навчання у вузі.


4. Інтегральний механізм формування ЛГПД студентів реалізується за допомогою взаємопов'язаних механізмів суб'єктно-економічної переорієнтації, самопринятия в підприємництві, самопроектування в підприємництві (особистісно-смислового вбудовування підприємницької діяльності в життєвий план) і самоконструірованія (усвідомлене формування і розвиток у себе необхідних підприємцю якостей).

Формування ЛГПД студента детерміновано системою зовнішніх і внутрішніх умов, в числі яких розвиваюча освітнє середовище вузу, орієнтована на розвиток суб'єктності студентів, сприятлива організаційно-культурне середовище вузу, реалізація в підготовці фахівців системного особистісно-розвивального та контекстного підходів, наявність цільової програми психологічного супроводу, інтегрування у навчальний процес психологічних технологій формування ЛГПД, заснованих на описаних вище концептуальних положеннях і враховують специфіку «стартового» стану формованого особистісного утворення у конкретної категорії студентів, індивідуально-психологічні особливості студентів.

5. Ефективним психолого-педагогічним засобом формування ЛГПД в навчальному процесі є технологія, основний зміст якої складають процеси, спрямовані на послідовну рефлексію

студентом власного способу життєдіяльності і стратегії професіоналізації як засобу досягнення життєвих цілей, усвідомлення нових можливостей самоздійснення у підприємницькій діяльності, своїх психологічних особливостей і обмежень як суб'єкта підприємницької діяльності. Позитивний ефект і можливість успішного впровадження технології у навчальний процес ВНЗ підтверджені в процесі формуючого експерименту на матеріалі аграрної освіти.

6. Апробована технологія обґрунтована емпіричним підтвердженням інваріантності концептуальної моделі ЛГПД на матеріалі аграрного підприємництва в констатирующем експерименті, в процесі якого отримано емпіричне підтвердження зв'язку ефективності господарської діяльності підприємців-аграріїв і привабливості для них підприємницької діяльності з констеляції таких особистісних змінних, як толерантність до невизначеності, інтернальність , мотивація досягнення, мотивація творчого вкладу (установки на інновації та креативність), ціннісні орієнтації, інтерес до змісту підприємницької діяльності, прийнятність іманентних підприємницької діяльності сторін і відсутність амбівалентності у ставленні до неї, рефлексивність і прогностична здатність, готовність до ризику.
При адаптації технології до контингенту студентів-аграріїв були враховані виявлені в експерименті специфічні особливості ЛГПД аграрія, обумовлені субкультурою російського сільського соціуму і умовами формування особистості та її економічної поведінки на селі, які, як показав проведений аналіз, несприятливі для формування ЛГПД, насамперед її базової підсистеми.

7. Позитивний ефект технології та можливість її успішного інтегрування в освітній процес аграрних вузів підтверджені в процесі багаторічного формуючого експерименту, якому в якості критеріїв ефективності технології виступали: позитивна динаміка досліджуваних особистісних змінних в експериментальних групах при відсутності такої в контрольних групах, закономірність цієї динаміки (повторюваність ,

як мінімум, у трьох «поколінь» студентів) і стійкість у часі. Дворічний моніторинг результатів не тільки виявив у студентів експериментальних груп більш високі показники досліджуваних особистісних змінних, але і показав, що у студентів експериментальних груп вони входять в фактори, співвідносні за структурою з підсистемами ЛГПД в концептуальної моделі. В експериментальних групах виявлена позитивна динаміка рівнів сформованості ЛГПД, що не спостерігалася в контрольних. Апробована технологія формування ЛГПД може бути успішно інтегрована в освітній процес аграрних вузів і в систему інформаційно-консультативного забезпечення АПК. Інтегрована в навчальний процес технологія формування ЛГПД є принциповим нововведенням у системі підготовки аграрних фахівців.

8. Запропонована методична програма емпіричного дослідження ЛГПД дозволяє діагностувати сформованість її підсистем. Разом з тим, доцільна розробка більш компактною психодиагностической методики, заснованої на запропонованій концептуальної моделі, яка розглядається нами як перспективне завдання на майбутнє.

За темою дисертації опубліковано 56 наукових праць загальним обсягом 91 д.а. в тому числі:
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Висновки"

 1. Обстеження породіллі
  Обстеження
 2. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті
  Структура і функція репродуктивної системи у віковому
 3. Література
  Галактіон В. Г. Механізми імунітету в графічній формі. М., 2000 рік. 3. 4. Фрейдлін І. С. Імунна система та її дефекти.1998 рік. 5. Імунологія в клінічній практиці., По ред. Лебедєва К.А. 1996 год. 6. Клінічна імунологія., Змушко Є.І., Білозеров Є.С., Мітін Ю.А. 2001 год. 7. Імунологія., Хаитов Р.М., Ігнатьєва Г.А., Сидорович І.Г., 2000
 4. Антибіотикопрофілактика В ХІРУРГІЇ
  Під профілактичним застосуванням антибіотиків в хірургії розуміють їх передопераційне введення з метою зниження ризику розвитку післяопераційної ранової інфекції. Фактори ризику ранової інфекції На розвиток ранової інфекції в післяопераційному періоді впливають стан місцевого та загального імунітету, характер передопераційної підготовки, техніка виконання операції, операційна травма тканин,
 5. Клінічні концепції спонтанної і викликаної атріовентрикулярної блокади
  Клінічні концепції спонтанної і викликаної атріовентрикулярної