Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Постникова М. І .. Психологія відносин між поколіннями в сучасній Росії, 2011 - перейти до змісту підручника

«Теоретичні основи побудови дослідження межпоколенних відносин в сучасному російському суспільстві»

Другий розділ присвячено розробці теоретичних положень концептуальної моделі МПО, яка послужила основою для побудови експериментального дослідження. Концептуальна модель вибудовувалася в два етапи. На першому етапі здійснювалося моделювання «межпоколенних відносин» в загальнотеоретичному плані і в загальнонауковому контексті, в рамках общепсихологических підходів, через виділення основних параметрів МПО на основі аналізу існуючих в науковому знанні підходів до проблеми відносин та МПО (Рис. 1). На другому етапі - в прикладному, для вирішення практичних завдань. Основним методологічним принципом, на якому ґрунтується побудова концептуальної моделі, є принцип системності (Б.Ф. Ломов, В.М. Садовський, Б.Г. Юдін та ін.).

При визначенні структури МПО ми виходимо з положення про те, що вона повинна розглядатися в контексті двох аспектів: соціального та психологічного. Соціальний аспект представлений описом ролі факторів, що визначають специфіку розвитку, своєрідність МПО [микросоциум (сім'я) і макросоциума, умови та місце проживання (село / місто), етнокультурні особливості] і факторів гармонізації МПО (програми міжнародних організацій, що визначають пріоритетні напрямки розвитку освіти, соціальної політики різних держав, вектори розвитку світової науки; ЗМІ, соціальна реклама, і т.д.). Особлива роль у системі сучасної освіти відводиться психологічного знання. Психологічний аспект моделі представлений як структура, що включає об'єкти (покоління), компоненти (когнітивний, емоційний, аксіологічний, поведінковий), функції (виховна, розвиваюча, освітня, комунікативна, адаптивна).


Суб'єктами поколінь виступають люди різного віку. Центральним методологічним положенням концептуальної моделі МПО є обгрунтування підходу до цих відносин як однієї з найважливіших характеристик віку, що визначає розвиток людини на різних етапах онтогенезу.

Соціальний і психологічний аспекти визначають характер взаємодії між поколіннями, що виявляється в ступені протиріччя у взаємодії (конфлікт / співробітництво) і ступеня прийняття досвіду (розрив / спадкоємність). Специфіка сучасного російського суспільства полягає в єдності п'яти поколінь. З урахуванням кардинальних змін у російському суспільстві, що вибухнула в останні роки економічною кризою, особливе значення належить адаптивної функції.

Адаптивність людини ми пов'язуємо з розвитком у нього такої важливої особистісної характеристики, як життєстійкість, яка характеризує міру здібності особистості справлятися з життєвими труднощами, витримувати стресову ситуацію, зберігаючи внутрішню збалансованість, не знижуючи при цьому успішності діяльності. Вважаємо також, що існує зв'язок між характером відносин між поколіннями та рівнем їх життєстійкості.У МПО можна виділити два види спрямованості: внутрішня - відносини до свого покоління і зовнішня - ставлення до інших поколінням. Відповідно до цього можна позначити два види МПО: міжособистісні відносини - це відносини між індивідуумами, представниками різних поколінь, і міжгрупові (громадські) - це відносини між поколіннями як різними групами.
Проявляються МПО в спілкуванні та діяльності, міжгрупові - в соціальній взаємодії.

Розроблена нами модель послужила теоретичним обґрунтуванням побудови і проведення експериментального дослідження для вирішення поставлених завдань і перевірки висунутих гіпотез. Були сформульовані загальні методологічні принципи і підходи до організації дослідження. Обґрунтовано методи та методики вивчення МПО, дана характеристика респондентів, які залучаються до діагностичної процедурою, представлена характеристика бази проведення дослідження.

Основою організації дослідження відносин між поколіннями стали загальні методологічні принципи психології: принцип розвитку, системності, детермінізму. При побудові дослідження ми виходили з класифікації методів психологічного дослідження Б.Г. Ананьєва, яка представлена організаційними, емпіричними і інтерпретаційними групами методів. Пропрацьованість вихідних методологічних позицій, розробка на цій основі концептуальної моделі МПО послужили підставою раціонально й аргументовано побудованої програми дослідження, зумовили вибір валідного психодіагностичного інструментарію, відповідного гіпотезам, меті та завданням дослідження.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "« Теоретичні основи побудови дослідження межпоколенних відносин в сучасному російському суспільстві »"

 1. Вимоги до обладнання класних приміщень. Постава, порушення постави, їх профілактика.
  Площа підлоги в класі на одного учня встановлена в 1,25 м2. Отже, розмір класу для групи 40 осіб повинен бути рівний 50 м2 при ширині 6,1 м і довжині 8,2 м. Це забезпечує необхідне природне освітлення на партах, що стоять біля внутрішньої стіни, і дозволяє ясно бачити з останніх парт написане на дошці, а також добре чути мова вчителя. Кабінети літератури, історії,
 2. Патологія післяродового ТА РАННЬОГО післяпологового періоду
  Патологія післяродового ТА РАННЬОГО післяпологового
 3. Клімов В.А., ЧібісоваІ.В., Школа Л.І .. Резус - конфлікт і вагітність, 2008
  У монографії розглянуті сучасні уявлення про сенсибілізації до еритроцитарних антигенів та її роль в патології плода та новонародженого. Найбільший розділ присвячений проблемам антенатальної діагностики та антенатального лікування гемолітичної хвороби плода внаслідок несумісності крові матері та плоду по резус - фактору. Представлені сучасні неінвазивні та інвазивні методи діагностики та
 4. Лікування алергічних захворювань
  Т. Фішер, К. О'Брайан, Г. Ентіс факторами навколишнього середовища; 2) медикаментозне лікування; 3) десенсибилизацию. При виборі тактики Лікування алергічних захворювань включає: 1) усунення контакту з алергенами і боротьбу з несприятливими лікування необхідно враховувати не тільки тяжкість захворювання і заподіяні їм незручності, але і вартість і побічні ефекти призначуваних лікарських засобів. В
 5. Анатомічні основи синдрому ВПУ
  Результати картування епікардіального збудження [9], досліджень з електричною стимуляцією [10], реєстрації активності пучка Гіса [11], внутриполостного картування [12] та аналізу ефективності хірургічних втручань [13] показали, що у хворих з синдромом ВПУ є два проводять шляху між передсердями і шлуночками. Наявність додаткового передсердно-шлуночкового з'єднання у