Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Бусигіна І.С .. Корпоративна безпека як Акмеологическое підставу продуктивної життєдіяльності організації, 2010 - перейти до змісту підручника

Стан розробленості проблеми дослідження

Цілісна концепція корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації до теперішнього моменту створена не була. Тим не менш, існує значна кількість як вітчизняних, так і зарубіжних робіт, які розкривають специфіку різних типів безпеки, деякі аспекти формування безпеки організації та забезпечення її продуктивності з філософських, соціологічних, психологічних і акмеологічних позицій.

До першим вітчизняним науковим дослідженням, що розглядає окремі аспекти безпеки суспільства і держави, відносяться праці І.Є. Андріївського, Н.А. Бердяєва, В.І. Вернадського, Л.Н. Гумільова, В.Ф. Дерюжінскій та ін.

Психологічна наука традиційно займається проблемою безпеки насамперед у зв'язку з професійною діяльністю людей в предметній сфері. Роботи в цій галузі є безсумнівним внеском у забезпечення безпеки внутрішнього і зовнішнього середовища організації. Безпека з психологічної точки зору розглядалася в працях ряду авторів, у тому числі А.В.Возженікова, А.Є. Войскунского, Г.В.Грачева, А.К. Грязнова, А.В. Дмитрієва, Ю.П. Зінченко, Т.С. Кабаченко, Ю.Н. Казакова, В.Є. Лепського, В.А. Лисичкина, В.Н. Лопатіна, Є.Б. Перелигін, В.Ф. Прокоф'єва, В.Л. Райкова, В.М. Розіна, С.К. Рощина, М.Ф. Сікача, Г.Л. Смоляна, В.Д. Циганкова, Л.А. Шелепіна, Р.Г Яновського та ін.

На сучасному етапі досліджень проблем безпеки особливого значення набувають праці, присвячені уточненню понять «безпека», «небезпека», «загрози», «захист», виявленню нових видів ризиків, вироблення критеріїв їх оцінки, в тому числі кількісних, що визначають межі якісного стану системи безпеки (М.І. Дзліев, Ю.Н. Казаков, В.Н.Кузнецов, М.Ф. Сікач, С.В. Смульский та ін.). Психологічна наука стала досліджувати проблему безпеки стосовно до інформаційного взаємодії в суспільстві, що стало передумовою виділення особливих аспектів безпеки, що позначаються в літературі одними авторами як інформаційно-психологічна, іншими як психологічна безпека, енергоінформаційний «благополуччя» (Г.В.Грачев, Ю.А . Єрмаков, Т.С. Кабаченко та ін.).

Проблема зв'язку людини з соціальним середовищем співвідноситься з проблемою становлення людини як активного і свідомого суб'єкта свого життєвого шляху і в цілому людської історії (А.Г. Асмолов, А. В. Брушлінскій, Л.С. Виготський, А.Н. Леонтьєв, Д .А. Леонтьєв, В.А. Петровський, С.
Л. Рубінштейн та ін.). Численні дослідження показують, що між середовищем і суб'єктом існують відносини взаємозалежності і взаємовпливу. Оптимальним рівнем такої взаємодії є вміння людини захиститися від можливих загроз і вміння створювати для себе і оточуючих психологічно безпечну і сприятливе середовище.

Психологія корпоративної безпеки в фокусі уваги дослідників виявляється епізодично. Певний внесок у теорію і практику корпоративної безпеки внесли колишні співробітники силових структур та правоохоронних органів (К.X.Іпполітов, А.І.Петренко, А.Г.Шаваев, В.І.Ярочкін та ін.). У публікаціях зазначених авторів проведена спроба адаптувати методологічні основи забезпечення державної безпеки до вирішення завдань по забезпеченню безпеки організацій та суб'єктів організаційної діяльності, однак вплив людського фактора або розглядається фрагментарно, або не розглядається взагалі.

У ряді міждисциплінарних робіт проведена спроба розглянути питання забезпечення корпоративної безпеки і коло проблем, пов'язаних з підвищенням ефективності діяльності служб і підрозділів, що забезпечують захист бізнесу або організації від зовнішніх і внутрішніх деструктивних процесів (І.А. Бородін, Е.Л.Доценко, Ю. Н. Казаков, Т.С. Кабаченко та ін.).

Аналіз негативних змін особистості, посттравматичного стресового розладу, напружених станів під впливом погроз, девіантної поведінки знайшов відображення в ряді робіт вчених (В.М. Бурикін, А.В. Бутиліна, Ю.Н. Казаков, А.В. Кириченко, М. І.Марьін, І.Ю. Орлов, В.Є. Петров, І.О. Попов, І.Ф. Солдатов). Певна частина публікацій присвячена питанням підготовки до екстремальних видів діяльності та профілактики патопсихологических наслідків (В.Ф. Деркачев, Ю.В. Ковальов, А.Р. Поздеев, О.В. Чернов). У акмеологической науковій школі Російської академії державної служби при Президенті РФ розвивається правова акмеологія (А.А.Деркач, А.В.Кіріченко).

З акмеологической точки зору корпоративна безпека досліджувалася явно недостатньо. Принципову роль у розгляді акмеологічного аспекту корпоративної безпеки організації відіграли праці основоположників акмеології як науки: Б.Г.Ананьева, О.С.Анісімова, А.А.Бодалева, А. А. Деркача, Н.В. Кузьміної, А.К.Марковой, І.Н.Семенова та ін. Акмеологічний аналіз політичної сфери суспільства послужив підставою дослідженням у галузі корпоративної культури, безпеки організації в цілому (А.
А.Деркач, В.Г. Зазикін, Л.Г. Лаптєв, Е.Б.Перелигіна, Ю.В. Синягин, А.П.Федоркіна та ін.)

Теоретичними та методологічними джерелами при розробці концепції корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації послужили роботи з проблем професіоналізму, особистісно-професійного зростання, самовизначення і самовдосконалення суб'єктів (К.А.Абульханова, В.С.Агапов, В.Г.Асеев, А .А.Деркач, В. Г. Зазикін, С.Л.Кандибовіч, А.В.Кіріченко, Е.А.Клімов, Н.В.Кузьміна, Р.Л.Кричевский, Л.Г.Лаптев, В.Н . Маркін, А. К. Маркова, Г.С.Міхайлов, О.В. Москаленко, Е.В.Селезнева, И.Н.Семенов, Л.А.Степнова, А.П.Сітніков, Е.А.Яблокова та ін.).

Теоретичні основи безпеки організації та особистості розроблялися А.Б. Антоновим, В.Г. Балашовим, А.В. Брушлинский, А.Є. Войскунскій, Г.В. Грачовим, Е.Л. Доценко, Г.М. Зараковскім, В.Н. Іллюшенко, В.Є. Лепський, Є.Ю. Мітрохіної, В.Ф. Ніцевич, А.І. Поздняковим, А.А. Прохожевим, В.М. Розіним, Г.Л. Смоляному, А.Н.Суховим та ін.

Незважаючи на досить широкий спектр теоретичних підходів, змістовно пов'язаних з вивченням корпоративної безпеки, ця проблема не піддавалася поки цілісного і систематичного наукового аналізу, і перш за все щодо її головного призначення - забезпечення якості життєдіяльності організації. Тому в даному дисертаційному дослідженні поставлено завдання узагальнити, систематизувати й осмислити весь комплекс підходів, теорій і уявлень, сутнісно пов'язаних з вивченням корпоративної безпеки, і на цьому теоретичному фундаменті розробити цілісну концепцію корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації.

Актуальні потреби суспільної практики і недостатня розробленість проблеми корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації визначили вибір теми, об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження.

Мета дослідження - розробка концепції корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації.

Об'єкт дослідження - корпоративна безпека організації.

Предмет дослідження - психолого-акмеологические закономірності, механізми, умови і фактори корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Стан розробленості проблеми дослідження"

 1. Додатки до відповідних підрозділів розділу 2.
  «Кількісний та якісний склад викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних технологічних процесів» Додаток 2.2.1. Пилоутворення при механічній обробці деревини [1, 6] {foto22} {foto23} {foto24} {foto25} {foto26} {foto27} {foto28} Додаток 2.2.2. Дисперсний склад пилу, що утворюється при основних процесах механічної обробки
 2. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  Гігієнічні вимоги до термінів придатності та умов зберігання харчових продуктів: СанПіН 2.3.2.1324-03: затв. Гол. Сан. лікарем РФ 21.05.03: введення в дію з 25.06.03. - М .: РІОР, 2003. - 18 с. 2. ГОСТ Р 50962-96. Посуд та вироби господарського призначення з пластмас. Загальні технічні умови. - Введ. 1996-09-25. - М .: ІПК Видавництво стандартів, 1996. - 29 с. 3. Доценко В.А. Практичне
 3. Загартовування повітрям
  Загартовування повітрям - прийом повітряних ванн - найбільш «ніжна» і безпечна закаливающая процедура. З повітряних ванн рекомендується починати систематичне загартовування. Закаливающее дію повітря залежить головним чином від його температури. Однак необхідно також враховувати вологість і швидкість руху повітря. Повітряні ванни по викликається Тепловідчуття підрозділяються на теплуваті
 4. Операції на матці
  Операції на
 5. Інші іони
  Електрофізіологічні механізми Тільки вкрай висока або занадто низька концентрація кальцію в плазмі крові здатна викликати клінічно значущі електрофізіологічні аномалії. У діапазоні концентрацій, сумісних з життям, кальцій відносно мало впливає на мембранний потенціал спокою. Тривалість фази 2 потенціалу дії та ефективного рефрактерного періоду збільшується при
енциклопедія  баранина  рагу  молочний  запіканка