Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Плугіна М. І .. Акмеологічної концепція Професійного становлення преподаватeлей вищої школи, 2009 - перейти до змісту підручника

Стан наукової розробленості проблеми дослідження

Аналіз основних досліджень з досліджуваної проблеми в широкому системному контексті показує, що однією з перших характеристику професійної діяльності викладача вищого освітнього закладу представила З.Ф. Есарева. Її дослідження послужили основою для розробки ряду питань, пов'язаних з діяльністю викладачів вищої школи: вимоги до діяльності й особистості викладача; виявлення і розвиток педагогічних здібностей; визначення структури педагогічної діяльності; виявлення та аналіз професійних функцій; співвідношення особистісного та професійного.

Ці питання стали предметом наукового дослідження в роботах А.В. Барабанщикова, Н.В. Бордовских, Л.Є. Варфоломєєвої, В.І. Горовий, Л.І. Гурье, В.Г. Іванова, С.Г. Ізмайлова, В.Є. Іноземцева, А.А. Кірсанова, Н.В. Кузьміної, А.К. Маркової, Г.У. Матушанского, А.В. Нікітіна, А.А. Реана, Л.І. Романково, В.А. Сластенина та ін. Їх теоретичні та методологічні розробки передували акмеологічних аналізу професійного становлення викладачів вищої школи.

Незважаючи на наявні дослідження, в яких розглядаються окремі питання, пов'язані з особистістю і діяльністю викладача вищої школи, ряд проблем не отримав достатньо повного аналізу. Зокрема, не створено фундаментальна цілісна акмеологічна концепція професійного становлення викладачів вищої школи, яка дає науково-методичне обгрунтування умовам, які забезпечують максимальні досягнення на кожному етапі професійного становлення та їх інтеграцію в напрямку вершинних досягнень; способам підвищення професіоналізму діяльності та особистості на етапі післявузівської освіти; структурним компонентам акмеологической середовища; акмеологічних супроводу професійного становлення викладачів вузу.


Професійне становлення викладачів вищої школи досліджується на основі концепцій: професійного становлення особистості (Б. Г. Ананьєв, А.Г. Асмолов, Е.Ф. Зеєр, Е.А. Климов, Л.М. Мітіна, Ю.П. Поваренко, Н.С. Пряжников, Н.В. Соловйова, Д. Сьюпер та ін.); периодизаций розвитку людини як суб'єкта праці (В.А. Бодров, А.В. Брушлинский, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, А.К. Маркова, С.Л. Рубінштейн, В.І. Слободчиков та ін .); створення нових інформаційних, педагогічних та психологічних технологій діяльності та навчання (В.П. Беспалько, А.М. Зимичев, Н.Д. Нікандров, Г.К. Селевко, Д.І. Фельдштейн та ін.); формування інтегративних особистісних якостей (А.В. Гагарін, Л.І. Дементій, А.В. Іващенко, Н.Д. Нікандров та ін.); розвитку компетентностей особистості (Е.С. Альошина, С.А. Анісімов, Е.Н. Богданов, А.А. Бодальов, В.Г. Зазикін, Е.А. Манушин, А.Ю. Панасюк, Л.А. Степнова, А.П. Федоркіна, Е.А. Яблокова та ін.) і компетентнісний підхід, який орієнтує особистість на конкретні цілі-вектори освіти (навченість, самовизначення, самоактуалізація, соціалізація і розвиток індивідуальності (В.В. Давидов, П.Я . Гальперін, Е.Ф. Зеєр, Н.В. Кузьміна, А.М. Павлова, В.Д. Щадріков, І.С. Якиманська); психології мотивації (К.А. Абульханова, В. Г. Асєєв, Л .І. Божович, Б.Ф. Ломов, А.В. Петровський, С.Л. Рубінштейн та ін.); специфіки діяльності та особистості викладача вищої школи (А.В. Барабанщиків, Н.В. Бордовская, Л.Е . Варфоломєєва, Ш.І. Ганелин, З.Ф. Есарева, С.Г. Ізмайлов, І.Ф. Ісаєв, А.А. Кірсанов, Н.В. Кузьміна, Г.У. Матушанскій, А.А. Реан , В.А. Сластьонін, А.Н. Ходусов та ін.); організації післявузівської освіти (Є.П. Белозерцев, А.П. Владиславлев, Б.С. Гершунский, Ф.Н. Гоноболін, А.В. Даринский , В.С. Ільїн, Ю.Н. Кулюткін, В.
Г. Онушкін, А.Ю. Панасюк та ін.); гуманітарно-технологічного розвитку особистості (А.С. Гусєва); морального розвитку особистості (Е.Н. Богданов); суб'ектогенеза (К.А. Абульханова, О.С. Анісімов, В.Г. Асєєв, А.А. Бодальов, А.А. Деркач, В.Г. Зазикін, В.І. Купцов, А.С. Огнев, Ю.В. Синягин, В.Н. Степанов, Л.А. Степнова); акмеологічного впливу (А.В. Кириченко); продуктивності прийняття та реалізації управлінських рішень (Г.С. Михайлов); підготовки шкільного психолога у вузі (І.А. Вишняков); розвитку інноваційної професійно-освітньої системи (Л.І. Аніщева); розвитку творчого потенціалу учнів (К.В. Петров); виховання громадянськості (А.М. Князєв); розвитку іміджу політика (Є.П. Костенко, Є.Б. Перелигіна та ін.).

Акмеологическое напрямок, в основі якого знаходиться ідея перетворення наявного рівня професіоналізму у вищий за допомогою створення спеціальних умов і формування професіоналізму діяльності через професіоналізм особистості (К.А. Абульханова, В.С. Агапов, А.А. Бодальов, А.А. Деркач, В.Г. Зазикін, Н.В. Кузьміна, Л.Г. Лаптєв, В.Н. Маркін, Є.В. Селезньова, Л.А. Степнова, Л.В. Темнова та ін.), дозволяє комплексно розглянути позначену проблему.

Мета дослідження полягає в розробці та теоретико-емпіричному обґрунтуванні акмеологической концепції професійного становлення викладачів вищої школи.

Об'єкт дослідження - процес професійного становлення викладачів вищої школи.

Предмет дослідження - акмеологічскіе закономірності, механізми, технології, умови і чинники оптимізації процесу професійного становлення викладачів вищої школи.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Стан наукової розробленості проблеми дослідження"

 1. Додаток 2
  Вимоги до особистої гігієни і відповідальність адміністрації за дотримання санітарних вимог Усі працівники підприємств повинні дотримуватися особистої гігієни. При цьому працівники перед вступом на роботу і працюють на підприємстві повинні пройти медичне обстеження відповідно до діючих наказами МОЗ РФ (№ 90 від 14.03.96, № 405 від 10.12.96, № 555 від 29.09.89) та
 2. Про зміст та оформленні проекту нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ)
  Основними цілями розробки «Проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу (ПДВ) для підприємства» (далі по тексту «Проект нормативів ГДВ») є: - оцінка ступеня негативного впливу конкретного підприємства, об'єкта на атмосферне повітря, виходячи з діючих критеріїв якості атмосферного повітря;
 3. Завдання для домашньої контрольної роботи
  У процесі вивчення даного курсу студент виконує контрольну роботу, мета якої виявити ступінь засвоєння матеріалу по курсу. Варіант контрольної роботи вибирається по останній цифрі шифру закріпленого за студентом. Письмові відповіді повинні бути ґрунтовними, короткими і теоретично обгрунтованими. У кожному варіанті контрольної роботи необхідно виконати три завдання: 1) Дати відповідь
 4. Захворювання репродуктивного періоду
  Захворювання репродуктивного
 5. Двухжелудочковая стимуляція (BVP, biventricular pacing)
  При деяких захворюваннях серця можлива ситуація, коли передсердя, правий і лівий шлуночки скорочуються несинхронно. Така асинхронна робота призводить до зниження продуктивності серця як насоса і веде до розвитку серцевої недостатності, недостатності кровообігу. При даній методиці (BVP) стимулюючі електроди поміщаються в праве передсердя і до міокарда обох шлуночків.