Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
А.А.Деркач, Л.А.Степнова. Розвиток аутопсихологічна компетентності Державних службовців, 2003 - перейти до змісту підручника

Психологічне обгрунтування аутопсихологічна компетентності

Аутопсихологічна компетентність, як готовність і здатність особистості до самопізнання, саморозвитку і самореалізації передбачає усвідомлення людиною власних індивідуальних і особистісних особливостей, а також розуміння того, як треба діяти на основі знання самого себе в різних життєвих ситуаціях, в тому числі і в контексті професійної діяльності.

Б.Г.Ананьев підкреслював закритість і відкритість психіки людини і зазначав, що "внутрішній світ постійно працює". А.А.Бодалев, досліджуючи проблеми мікро - і макроакме людини прямо вказує, що саме у внутрішньому світі людини відбувається відбір та інтеграція, як йому здається, для нього істинних знань про навколишню дійсність. Саме у внутрішньому світі складаються і потім існують його справжні відносини до різних сторін цієї дійсності. Саме в ньому людина створює сценарій свого життя на найближче і більш віддалене майбутнє і визначає шляхи його здійснення. С.Л.Рубинштейн, Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, А.Г.Ковалев та ін. Багаторазово підкреслювали, що на різні дії людина не відповідає однозначно, в лінійної залежності, і що відповідь на зовнішнє залежить від внутрішнього відгуку у відповідь на вплив, чим підкреслюється особлива активність і значимість внутрішнього світу як складного механізму регуляції соціальної поведінки людини.

Саме загальне розуміння аутопсихологічна компетентності, на наш погляд, полягає в тому, що в її основі лежить здатність особистості орієнтуватися в інтраіндівідном (або внутриличностном) просторі і змінювати його, удосконалюючи і розвиваючи.

Дана модель відображає той факт, що особистісний розвиток відбувається в просторі активності індивіда. При цьому формами існування особистості стають свобода, відповідальність, вибір. Реалізація розвивальної моделі аутопсихологічна компетентності пов'язана з конструюванням особистісно-розвивального середовища, в найбільшій мірі сприяє реалізації закладеного в особистості потенціалу.

Відомо, що активність суб'єкта проявляється в його самостійності. Одні автори відносять самостійність до вольових властивостей особистості (В. В. Богословський, А. Г. Ковальов, А. І. Висоцький, В. Н. Мясищев, К. К. Платонов та ін.), Визначаючи самостійність як вольове властивість особистості, виражене в умінні за власною ініціативою ставити цілі, знаходити шляхи їх досягнення і практично виконувати прийняті рішення. Підкреслюючи вольову структуру самостійності, А. І. Висоцький вказує на зв'язок самостійності з іншими властивостями особистості. Суб'єкт, що відрізняється самостійністю, здатний ставити цілі і прагнути до їх досягнення. Він активний і впевнений у правильності прийнятого ним рішення.

Інші автори висловлюють думку про те, що самостійність являє собою інтегративну властивість особистості (Б. Г. Ананьєв, С.Л. Рубінштейн, Ю.А. Самарін, А.І. Щербаков та ін.). У такому розумінні самостійність як властивість особистості, проявляється у багатьох сферах людської діяльності та поведінці. С.Л. Рубінштей писав, що самостійність суб'єкта ніяк не вичерпується здатністю самостійно виконувати ті чи інші завдання. Вона включає ще більш істотну здатність самостійно, свідомо ставити перед собою ті чи інші завдання, цілі, визначати напрями своєї діяльності. Підкреслюється зв'язок самостійності як генералізованого властивості особистості, з активною роботою думки, волі і почуттів. Самостійність виявляється в різних видах діяльності: пізнанні, праці та спілкуванні.

Обидві точки зору на місце самостійності в структурі особистості по суті не розходяться, бо ті й інші автори відводять самостійності центральне місце в якості регулятора в пізнанні та поведінці. Однак, з точки зору аутопсихологічна компетентності як інтегративного новоутворення особистості, на наш погляд, більш коректно розглядати вона як прояв інтегративної якості особистості, так як вона може проявлятися не тільки в емоційно-вольовій сфері, а й у сфері регулювання когнітивних процесів (розумова самостійність) .

У психологічній літературі вказується на існування двох типів особистості: репродуктивному (самовопроізводящемся) і творчому (самосозідающем, саморозвиватися). У роботах А. Маслоу дається найбільш повний опис типу творчої особистості, позначеного ним як "самоактуализирующихся особистість". Е.Фромм аналізує два фундаментальних типу особистісної спрямованості. Особистості, орієнтованої на присвоєння благ, пропонованих цивілізацією, він протиставляє тип особистості, здатної здійснювати власне унікальне буття, зрозуміти і прийняти власну індивідуальність. Здійснення особистістю унікального буття є невід'ємною рисою творчої особистості. Виходячи з цього, стає абсолютно зрозумілою необхідність введення категорії самопреобразующей діяльності як основи аутопсихологічна компетентності, як інструменту та механізму розвитку другого творчого типу особистості.

Як інтегративну Акмеологическое поняття, аутопсихологічна компетентність передбачає оволодіння особистістю комплексом знань, умінь і навичок у сфері самопізнання, саморегуляції, саморозвитку та самореалізації. Процес оволодіння може мати як стихійний характер - в процесі реалізації своєї життєдіяльності та накопичення індивідуального досвіду людина пізнає самого себе і вдосконалюється, так і керований характер - в ході спеціалізованої психологічної підготовки відбувається систематизоване освоєння необхідним обсягом знань, умінь і навичок. Як показують наші дослідження, потреба в розвитку рівня аутопсихологічна компетентності сильно виражена у більшості людей, особливо у займають активну життєву і професійну позицію.

Когнітивний рівень розвитку аутопсихологічна компетентності утворює розуміння людиною основоположних механізмів самопізнання, саморегуляції і самореалізації. Освоєння даного когнітивного рівня дозволяє перейти до емоційного і поведінкового рівня оволодіння аутопсихологічна компетентності.

Аутопсихологічна компетентність передбачає високий рівень розвитку самосвідомості як з точки зору розвитку когнітивних структур (саморозуміння, Я-концепція), так і з точки зору оціночної структури (самооцінки, самоповаги, самоприйняття). Саморозуміння - це процес, в результаті якого:

? людина осягає сенс свого існування;

? аналізує свій ціннісний світ;

? погоджує когнітивні й емоційні продукти самосвідомості;

? будує або перебудовує образ самого себе;

? реалізує діяльність самовизначення, тобто якусь самоустремленную діяльність.

Розуміння себе, "знання знань" особистості про себе саму стає об'єктом її емоцій, оцінок і предметом самоотношения. У афективної підструктури (Я-ставлення) виділяють два рівні - глобальне і диференційоване самоставлення, т. Е. Інтегральне почуття "за" чи "проти" власного "Я" і більш специфічне вимір - самоповага, самоінтерес, очікуване ставлення інших та ін.

Процес саморозуміння обумовлює зміну уявлень про себе за допомогою формування проблем, завдань та їх розв'язання. Ставлячи перед собою і вирішуючи ці завдання, людина як би відповідає на питання: "Що в мені є з того, що в собі ще не виявив, не встиг або не зміг відкрити?", "До чого реально здатний, що можу?" і т. п., відбувається співвіднесення нового знання з якоюсь системою цінностей. Тут треба розрізняти "життєві" завдання і завдання на визначення своїх можливостей.

Вирішуючи "життєву" задачу, людина визначає і особливим чином освоює якості, що характеризують його потенційно і асоційовані їм з його "справжнім" існуванням. Здійснюючи вчинок, він отримує можливість самовизначення - відповіді на питання "Що є насправді?", "Чи готовий до чогось?", "Чи відповідають мої можливості даної ситуації?" і т. д. Відповідь на ці питання неможливий поза конкретного вчинку, що має соціальний зміст. Немає необхідності спеціально підкреслювати, що рішення задач є суттєво важливим аспектом в освіті осмислених знань про себе, отже, - саморозуміння.

Таким чином, психологічний аналіз самосвідомості передбачає виділення в ньому, з одного боку, системи психічних процесів, пов'язаних з саморозумінням, з переживанням власного ставлення до себе і регулюванням своєї поведінки, а з іншого боку, системи щодо статичних утворень особистості, виникають в якості продуктів цих процесів. До останніх насамперед належать знання особистості про себе (Я-концепція). На початку вони виступають у вигляді окремих ситуативних, нерідко випадкових образів себе, що виникають у конкретних умовах спілкування та діяльності. Далі ці поодинокі ситуативні образи себе інтегруються в більш-менш цілісне й адекватне поняття про власний "Я" як суб'єкта, відмінному від інших суб'єктів. Переживання різних емоцій, які супроводжують процеси саморозуміння, формують у людині ставлення до себе. Знання про себе, поєднане з певним самоотношением, утворює самооцінку особистості.

Внутрішня робота в області самосвідомості призводить до досягнення самоідентичності особистості. Ідентичність в традиційному вживанні - це "тотожність самому собі". Самоідентичність визначається як здатність віддавати собі звіт у своєму власному існуванні, рішучість переглядати і верифікувати спілкуванням свій спосіб буття у світі, який є розумним компромісом між тим, як людина розуміє себе і свої потреби, і тим, як він розуміє світ з його можливостями і небезпеками .

Це конфігурація "Я", яка поступово складається шляхом послідовних внутрішніх "Я" - синтезів і перекристалізації, в яку послідовно інтегруються:

? конституціональна схильність;

? особливості лібідного потреб;

? бажані здібності;

? важливі ідентифікації;

? дієві захисні механізми;

? успішні сублімації;

? осуществляющиеся ролі.

Ідентичність досягається людиною через призму особистого досвіду дорослішання, помноженого на індивідуальний інтелектуальний коефіцієнт і відкритість інтуїтивного осягнення знань.

Люди, які знаходяться на високому рівні розвитку аутопсихологічна компетентності, можуть бути описані як ті, хто "в ладу зі своїми почуттями і самим собою"; їм комфортно наодинці з собою; вони позитивні і точно знають, що роблять в житті; вони не тільки розуміють свої почуття, але вміють їх висловити; усвідомлюють свої сильні і слабкі сторони; усвідомлюють себе як особистість; довіряють самим собі, своїм ідеям і своїй здатності донести власні думки до відома оточуючих; знають, чого хочуть і що для них важливо.

Аутопсихологічна компетентна особистість - це автентична особистість (А.Маслоу, К.Роджерс), тобто людина, яка на основі внутрішньої інтеграції здатний до повного використання своїх талантів, здібностей і можливостей.

Зокрема, А. Маслоу виділяє наступні характеристики самоактуализирующихся людей:

? більш ефективне сприйняття реальності і більш комфортабельні відносини з нею;

? прийняття (себе, інших, природи);

? спонтанність, простота, природність;

? зосередженість на завданні (на відміну від зосередженості на собі);

? наявність дистанції і потреба в збереженні кордонів своєї особистості;

? автономія, незалежність від культури і середовища;

? постійна свіжість оцінки;

? містичність і досвід вищих станів свідомості;

? почуття причетності, єднання з іншими;

? боле глибокі міжособистісні відносини;

? демократична структура характеру;

? розрізнення засобів і цілей, добра і зла;

? філософське, невраждебное почуття гумору;

? самоактуализирующееся почуття творчості;

? опір акультурації, трансцендірованіе будь-якої приватної культури.

Те, що автентична особистість зовні і внутрішньо продуктивна, підкреслюється і в роботах фахівців у галузі творчості, як інноваційного процесу. За їх оцінками, творчий потенціал людини пов'язаний з високим рівнем його аутопсихологічна компетентності. Дослідники проблеми "особистості і творчості" в цілому підкреслюють пріоритет особистісних, а не інтелектуальних чинників творчості. Творчу особистість відрізняють сміливість, відкритість новому досвіду, оригінальність, ненасищаемой пізнавальна потреба, незалежність, гнучкість, перевагу більш важкого для себе (Р. Мей, Д.Г.Янг, Л.Хадсбн, Ф.Барен, Д.У.Маккіннон, Р .Б.Кеттелл, Х.Д.Бьючер, Д.П.Сарноф, Х.
П.Коул, А.М.Матюшкин). В якості фундаментальних властивостей творчої особистості виділяються: активна неадаптивность; спонтанна продуктивність, трансценденція особистості, рефлексія нових можливостей (У.Д.Тордон, А.Ф.Осборн, М.І.Стейн, С.Г.Айзексен, Д.А.Моффет, У.Д.Шепард, Л.А. Пономарьов, Ч.М.Гаджіев).

Отже, творчість, як творення якісно нового, стає можливим, якщо людина, як носій творчої інтенції, переходить у статус самосозідающейся особистості. Іншими словами, творчість вимагає задіяння величезного особистісного потенціалу та вміння повноцінно скористатися ним. Ціна креативності, новаторства інновацій в будь-якій сфері діяльності, якщо говорити не в економічному, а в людському вимірі, може бути розрахована в величинах величезних внутрішньоособистісних витрат, які реалізуються в процесах рефлексії, трансценденції, самоідентифікації та інших самопреобразующіх процесах та ін.

Таким чином, внутрішньоособовими детермінантами поведінки і активності людини є наступні компоненти самосвідомості: сила ЕГО, локус і рівень суб'єктивного контролю, рівень самоповаги та самооцінки, рівень саморефлексії, адекватність самооцінки, рівень розвитку саморегуляції і псхіческой стійкості, життєва позиція особистості.

Однак, досягнення людиною високого рівня самосвідомості, як самоінтегрірованності і цілісності, пов'язане з подоланням суперечностей між споконвічно даним прагненням особистості до саморозвитку (К.Роджерс, А.Маслоу) та існуванням ряду внутрішніх і зовнішніх обмежень.

Внутрішньо "Я" заблоковано для оптимального саморозвитку такими обмежувачами, як:

? неусвідомлені комплекси неповноцінності, які змушують людину освоювати компенсаторні форми поведінки і відводять від істинного шляху саморозвитку (А. Адлер);

? невротичні освіти, що закривають доступ особистості до самої себе (К.Хорни);

? психологічні зашиті, що відокремлюють людину від самого себе (А. Фрейд);

? негативний вплив минулого досвіду і виникли в результаті звички, які замикають нас в непродуктивному поведінці (А. Маслоу).

Зовнішніми обмежувачами саморозвитку є:

? деструктивне оточення і його негативний тиск на людину;

? відсутність необхідних соціальних умов (доступ людини до інформації, освіти, контактам з людьми);

? авторитарний соціальний контекст, навколишній особу;

? необхідність реалізації соціальних і професійних ролей, які не відповідають індивідуальним особливостям і здібностям особистості.

Проживання особистості в просторі даних обмежень характеризує її з точки зору адаптивних, гомеостатических тенденцій. Так, наприклад, психологічний захист є одночасно позитивним і негативним механізмом. Позитивний сенс полягає в тому, що це поведінка (усвідомлене і неусвідомлене), що сприяє усуненню психологічного дискомфорту і тим самим підвищує стійкість особистості до деструктивних факторів її жізнеосуществленія.

Механізми психологічного захисту включаються в ситуаціях:

? що представляють серйозне випробування для людини;

? перевищують його внутрішні ресурси;

? виходять за рамки його актуального розвитку.

При цьому в цілому захисна система особистості складається з:

? системи стабілізації особистості (пасивна), що виконує функцію огорожу свідомості від травмуючих переживань;

? системи подолання (активна захисна система) - активність спрямована на усунення або зменшення джерела тривоги. Для неї характерна активна переробка психотравмуючої інформації в когнітивної, емоційної і поведінкової сферах.

? пасивної пристосувальної захисної системи, що включає: відсутність переробки змісту психотравмуючої ситуації; трансформації (спотворення змісту думок, почуттів, поведінки); самоусунення індивіда від вирішення власних проблем.

Наприклад, захисними механізмами долає характеру (копінг-стратегії) можуть бути:

? проблемний аналіз ситуації та її наслідків, пошук відповідної інформації, обдумування рішень;

? пошук прихованого змісту ситуації, її екзистенційний аналіз;

? прийняття психотравмирующего фактора як неминучого, прояв філософії стоїцизму;

? свідоме відволікання від психотравмуючого фактора і перемикання думок на інші проблеми;

? форми дистанціювання від психотравмуючого фактора (усвідомлене ігнорування, зниження його серйозності, подшучіваніе над ним);

? стійкість у вірі;

? "Йде вниз порівняння" - усвідомлення відносності в оцінці ситуації, порівняння себе з іншими, що знаходяться в гіршому становищі;

? більш глибоке усвідомлення власної цінності як особистості;

? "Йде вгору порівняння" - акцентування уваги на свої успіхи в інших областях і ситуаціях.

Отже, подолання внутрішніх перешкод відбувається в процесі саморозвитку і самореалізації особистості з використанням цілого ряду психологічних механізмів, що допомагають частково або повністю усунути негативний блокують дію даних обмежувачів.

В якості таких механізмів виділяються:

? внутрішній діалог, як реалізація діалогічного внутрішньої позиції;

? перетворюють копінг-стратегії захисної поведінки.

Е.А.Клімов вказує на те, що мистецтво впливу на розвивається свідомість людини полягає зовсім не в тому, щоб безпосередньо вплинути на його поведінку, а в тому, щоб зрозуміти саме суть внутрішнього діалогу "ось цього" людини, надати дійсно корисний вплив на психічну регуляцію поведінки і діяльності. Все це досить складно і вимагає послідовного освоєння психологічних понять, схем мислення, навичок коректного ставлення з "чужою душею".

З точки зору розвитку аутопсихологічна компетентності внутрішній діалог - це аутокоммунікаціі, що мають як директивний, так і діалогічний характер. Внутрішній діалог може протікати в двох формах - як діалог-протистояння і як діалог-згода, якщо його розглядати як взаємодія двох "партнерів", двох смислових позицій, але при цьому обидві ці форми можуть мати для суб'єкта позитивний чи негативний результат, залежно від внутриличностной позиції суб'єкта, яка може бути асоційована з будь-яким з "партнерів".

Внутрішній діалог-протистояння може протікати в трьох варіантах:

? домінує смислова позиція критика, судді, обвинувача і т.п., що веде до негативних внутрішніх переживань, зниження самооцінки і погіршення самоставлення;

? домінує смислова позиція захисту, оборони, виправдання, раціоналізації, що дозволяє зберегти на колишньому рівні самооцінку і самоставлення, але особистісного зростання не відбувається;

? внутриличностная позиція диссоциирована, домінує рефлексивна метапозиції, ведуча до усвідомлення і переосмислення двох і більше протистоять смислових позицій, коли невірні дії, вчинок, поведінка і т.п. служать навчальним матеріалом для саморозвитку.

Внутрішній діалог-згода також може протікати в трьох варіантах:

? відбувається прийняття оцінки себе, своєї діяльності, вчинків, поведінки з відповідними негативними чи позитивними переживаннями;

? відбувається спокійне згоду у внутрішній мові з констатацією негативних моментів і прийняття себе таким як є, зі своїми недоліками, раціоналізуючи, пояснюючи і виправдовуючи їх, наприклад, при негативному оцінюванні, осуді себе і т.п .;

? діалог-згода приймає форму роздуми і конструктивного перетворення, де реалізується "співробітництво" різних позицій - експерта, дослідника, мислителя, філософа, порадника, фантазера і т. п., але мають єдину смислову спрямованість.

Крім основних різновидів виділені також: коментують, ремінісцентного, кругові або нав'язливі, що прогнозують, деструктивні і рефлексивні діалоги.

Коментують внутрішні діалоги являють собою найбільш просту форму спілкування з самим собою, коли внутрішня мова протікає у вигляді реплицирования, коротких зауважень, фраз, висловів у поєднанні зі згодою або незгодою. Це своєрідне коментування сприймається об'єктивної або суб'єктивної реальності, у формі подиву, схвалення, інтересу, настороженості або невдоволення і т. Д. Поряд з певними оцінними характеристиками.

Ремінісцентного внутрішні діалоги проявляються у вигляді мимовільного пригадування, вилучення з пам'яті раніше колишніх ситуаційних взаємодій з негативною або позитивною забарвленням, з повторним переживанням ситуації. Внутрішній діалог при цьому протікає у формі "Я" і Інший, в тій чи іншій мірі точності відтворення.

Нав'язливі або "кругові" внутрішні діалоги зазвичай є відображенням невирішеною в минулому проблеми, результатом проблемно-конфліктної взаємодії, реальної психотравмуючої ситуації. Вони характеризуються досить повним відтворенням у свідомості проблемних діалогів у формі "Я" і Другий і переживанням негативних емоцій і почуттів, провідних до психоемоційного напруження та виснаження.

Небезпека і деструктивність подібних внутрішніх діалогів полягає у формуванні стійких, ригідних вогнищ негативного збудження в психіці людини, які обумовлюють стереотипну поведінку і реагування особистості, різко звужують обсяг сприйняття, діапазон можливостей, і провідних до психоемоційних зривів, психопатоподібним змінам і психічних порушень. Надалі такі осередки стають "больовими тригерними зонами" мимовільна активізація яких призводить до неадекватних дій, вчинків, реагуванню.

Внутрішні діалоги, пов'язані з прогнозуванням, можуть протікати в згорнутої або розгорнутій формі та включати в себе інформацію про можливі наслідки дій, ситуацій, вчинків, подій.

В якості внутрішнього фахівця з прогнозування виступає Я-експерт, який займає центральну смислове позицію в діалозі, що оцінює ситуацію, подія, явища і передбачає можливі наслідки. Я-експерт може проявлятися у вигляді "песиміста", "оптиміста" і "реаліста" і здійснювати негативний, позитивний, або реальне прогнозування.

Внутрішній діалог, що протікає за участю експерта-песиміста, характеризується спрямованістю на найгірший варіант розвитку подій, тривожним очікуванням негативних наслідків, негативного результату. У згорнутої формі він представлений візуальним рядом страхітливих образів, картин викликають відповідні негативні переживання з приводу "побаченого і почутого". Зазвичай це емоції і почуття негативного спектра - тривога, побоювання, страх, засмучення, біль, страждання. У внутрішній мові фіксуються висловлювання типу: що сталося ?! "А якщо ...", "А що ...", "Як б не ...", "Ну все ...", "Знову невдача ...", "Що ж робити ...", "Завжди зі мною так ...", "Ну чому це так ...". Подібне "залякують" прогнозування тримає індивіда в стані мобілізаційного внутрішнього очікування і напруги, що веде до астенізірующіе фрустрації, падіння працездатності та стресових станів.

У процесі міжособистісної взаємодії активізація експерта-песиміста у внутрішньому плані свідомості перешкоджає ефективному спілкуванню, чіткому сприйняттю та розумінню партнера через постійно поточного внутрішнього діалогу, негативно впливає на процес спілкування.

Руйнівні наслідки даних внутрішніх діалогів полягають в "проживанні" індивідом в собі дуже великого числа негативних ситуацій, але уявних, можливих, що не мають місця в реальній дійсності. Таким чином, індивід платить дуже велику ціну за готовність зустріти будь-який, в даному випадку негативний поворот подій.

Прогнозирующий внутрішній діалог, що протікає з експертом-оптимістом, дозволяє індивіду підтримувати позитивний психоемоційний фон, робити сприятливе враження на партнера по спілкуванню, зберігати високий рівень працездатності. У внутрішній мові фіксуються висловлювання подібні наведеним нижче:

"Все що не трапляється - на краще ...", "Все буде добре ...", "Все обійдеться ...", "Вір в краще ...", "Світ - це гармонія ..." і т .п. Мінус може полягати в тому, що емоційно - домінує почуття не завжди обгрунтованою, реально не підкріпленої надії, віри, дуже часто такий оптимізм сполучається з надією на "авось", що породжує певну легковажність, поверховість, нереальність. Сприйняття реальності спотворюється на користь очікуваного бажаного - це перешкоджає повноцінному аналізу себе, партнера по спілкуванню, ситуації, тим самим, перешкоджаючи ефективної та продуктивної професійної діяльності.


Внутрішній діалог, що ведеться за участю експерта-реаліста в більшій мірі носить дослідницький характер, при якому оцінка і прогноз реальності здійснюється, виходячи з наявного конкретно-фактичного матеріалу, на основі досить глибокого аналізу, що включає різноманітні варіанти можливих результатів. Внутрішня мова протікає на спокійному психоемоційному тлі. Перевагою такої форми діалогу є мінімальне спотворення представленої реальності і свобода від негативних наслідків "діяльності" експерта-клієнта та експерта-оптиміста.

Самопоражающіе (деструктивні) внутрішні діалоги є продуктом соціалізації, заснованої на почуттях провини, сорому, страху. Вони - результат інтеріоризувати зовнішніх діалогів з реальними Іншими, що протікають у формі звинувачень, засуджень, придушення, насильства, глузувань, приниження і т.п. Вони служать своєрідним внутрішнім механізмом самонаказанія, за допомогою самозвинувачень, самоосуду, самобичування, коли викликані таким чином негативні емоційні переживання є "розплатою" за невірні дії або помилки. Внутрішні діалоги такого типу є ключовим "пусковим" механізмом важких, руйнівних переживань у вигляді почуттів провини, сорому, страху, неповноцінності, ущербності, нікчемності, відрази, неприйняття себе і т. Д., Представляючи собою варіант аутоагресії.

"Проживання" цих почуттів розгортає сценарій подальших подій за двома напрямками: перший - веде до тотальної поглощенности даними переживаннями і як наслідок до глибоких психоемоційним і психофізичним порушень аж до вкрай негативних варіантів; другий варіант - веде до активізації захисних механізмів і перекладу внутрішньо спрямованої агресії у поза, звинуваченням і засудження оточуючих, партнерів по спілкуванню, а також до самовиправдання, самозахисту, відмові бачити явні промахи і помилки, а, отже, і усувати їх, т.е . вчитися і вдосконалюватися (переходять в захисні діалоги).

Рефлексивні діалоги відрізняються від вищевказаних найбільшим ступенем довільності і усвідомленості. Вони носять повний, розгорнутий і навмисний характер. Для дорослих людей більше властиві рефлексивні діалоги, якість яких і продуктивність залежить від глибини, рівня, потужності, сили самої рефлексії, тобто від якості та рівня розвитку особистісно-рефлексивного шару свідомості, точності рефлексивних уявлень і рефлексивних очікувань.

При рефлексивно діалозі провідною є смислова метапозиції дослідника, який усвідомлює і приймає до уваги різноваріантність внутрішні смислові позиції, як свої власні, так і партнера по спілкуванню. Саме ця позиція відіграє провідну роль у когнітивних, комунікативних та регуляторних процесах.

Результатом рефлексивних внутрішніх діалогів може бути як самопізнання, так і підготовка суб'єкта до реальної зустрічі зі значною проблемною ситуацією. Рефлексивні діалоги дозволяють окреслити сильні і слабкі сторони як свої, так і чужі, дозволяють намітити стратегію поведінки в особистісно значущої ситуації, так як завжди мають модель орієнтації.

Отже, у внутрішньому світі просторово-часових структур "Я", виділяються наступні особистісні позиції:

? відкрита, характеризується прийняттям інформації, мінімальним прояв "перепон" у вигляді захисних та негативних стратегій суб'єктивної активності, швидким знаходженням смислів і позитивним внутрішнім відгуком на неї, що проявляється інтересом, творчим ставленням до інформації (перетворюють копінг-стратегії);

? закрита позиція - характеризується неприйняттям інформації, що проявляється самими різними варіантами захисних стратегій у вигляді: сумніви, критики, протиборства (позиція "критика") або відчуження, "відходу", ігнорування, відсторонення, "погляду зі сторони" (позиція "експерта") ;

? нестійка позиція - періодична зміна закритої і відкритої позиції залежно від характеру зовнішньої інформації.

Численними дослідженнями показано, що найбільш продуктивним варіантом засвоєння життєвої інформації, провідним до її глибокого внутрішнього проживанню, засвоєнню, необхідному адекватному перетворенню, є шлях переосмислення, який має своїм результатом усвідомлене взаємодія з інформацією (або іншими явищами зовнішньої реальності) і перетворення (зміна) зовнішніх дій суб'єкта. У такому випадку мова йде про існування продуктивної позиції особистості. Для характеристики продуктивної позиції необхідно уточнити поняття внутрішньої позиції. Виходячи з того, що саморозвитку активно взаємодіють між собою смислові позиції узагальненого минулого і майбутнього у формі внутрішнього діалогу, особистість водночас завжди має можливість бути відстороненою від цих позицій у своєму внутрішньому світі, або бути ототожненої з однією з них і тоді виникає монологічний варіант внутрішньої мови.

Відповідно до цього, внутрішню позицію можна визначити як:

- Асоційовану з однією з смислових позицій (з одним із внутрішніх партнерів, просторово-часової структурою);

- Диссоциированного - позицію розтотожнення з внутрішніми партнерами, спостереження за діалогом "з боку". Вона може виникати спонтанно в ситуаціях розв'язання творчих завдань, роздуми, або цілеспрямовано формуватися в умовах зовнішнього діалогу з реальним партнером по спілкуванню.

Використовуючи саме цю здатність особистості абстрагуватися, диссоціюватися всередині себе від внутрішніх партнерів, провідних діалог, можна цілеспрямовано формувати конструктивну позицію, при якій суб'єкт психічної активності не тільки растождествляется зі смисловими позиціями, але активно впливає на діалог, змінюючи його перебіг, перетворюючи його в іншу форму , детерминирующую іншу поведінку особистості, після усвідомленого вибору своїх ідентифікацій.

Така позиція може бути ініційована у випадках, коли людина цілеспрямовано займається саморозвитком або в ситуації вирішення проблеми, за допомогою включення механізмів усвідомленої саморегуляції. Взаємозв'язок внутрішнього діалогу, особистісної позиції і зовнішнього діалогу (поведінки, спілкування) являє природну систему механізмів саморегуляції особистості (див. Сх. 2). Залежно від характеру внутрішнього діалогу (діалог-протистояння чи діалог-згода), виникають різні варіанти особистісної позиції (відкрита, закрита або нестійка). Закрита позиція, яка виникає внаслідок внутрішнього діалогу-протистояння, проявляється найчастіше захисним поведінкою і різними варіантами неприйняття нової інформації, що проявляється в зовнішньому діалозі. Внутрішній діалог-згода пов'язаний з відкритою позицією і хорошим засвоєнням інформації, ідентифікацією з нею. Нестійка позиція - з частковим засвоєнням. Цілеспрямоване усвідомленням внутрішнього діалогу і його конструктивне перетворення запускає механізм саморегуляції по продуктивному варіанту, що виражається у відкритій особистісної позиції і хорошому засвоєнні нової інформації.Схема 2.

 Аутопсихологічна компетентність у внутриличностном просторіНаявність двох тенденцій у розвитку особистості (яка прагне до збереження і прагне до розвитку) підкреслюється в рамках гуманістичної психології і уявлень про особистісному і психічному здоров'ї, що розвиваються в роботах А.Г. Асмолова, B.C. Братуся, Д.А. Леонтьєва, Є.Р. Калітеевской і В.І. Іллічова, В.А. Петровського, А. Маслоу, К.Р. Роджерса, В. Франкла, В.Шутса та інших. Відповідно до них, особистісне здоров'я не може бути визначене через поняття "рівновага", "баланс", "стабільність", "адаптація", "гомеостаз", так як воно не тільки не виключає, але й передбачає деяку ступінь порушення рівноваги, що забезпечує реалізацію прагнень особистості до розвитку.

Виходячи з цього, психологічна саморегуляція, може здійснюватися на трьох рівнях:

? інструментально-експресивному, на якому здійснюється адаптивне соціотіпіческое поведінку індивіда відповідно до його характером, інтеріорізіровннимі соціально схвалюються цінностями і зразками поведінки, звичними стереотипами, соціальними ролями.

? смисловому, що забезпечує поведінку відповідно до логіки життєвої необхідності і особистісними смислами, а також сприяючим адаптації особистості.

Особистісні смисли можуть стати основою для формування вищого - екзистенціального рівня особистісної регуляції, що забезпечує автономне розвиток особистості. На цьому рівні особистісної регуляції способами існування і самоздійснення особистості стають вибір, свобода і відповідальність. Наповнюючись ціннісним змістом, вони займають центральне місце у відносинах людини зі світом і стають стрижнем розвитку особистості. У вирішенні завдань осягнення сенсу свого існування, проблемної ситуації людина виходить з уже досягнутого сформованого уявлення про себе і своїх можливостях. Проте, реалізуючи в діяльності народжуються в ній самій надлишкові потенційні можливості, він постійно виходить за рамки вихідних уявлень про себе, здійснюючи розширене відтворення образу "Я".

Завдання самопостижения особистості являє собою досить складний процес, що включає два варіанти: перший з них це зовнішнє самозбагнення, коли людина прагне до того, щоб оточуючі оцінили його по достоїнству. Зовнішнє самозбагнення не є завданням саморозуміння, так як особистість виходить з деяких готівки уявлень про свої можливості, не ставлячи перед собою питання про їх адекватності і не прагнучи до їх зміни.

Інша форма самопостижения в проблемній ситуації - це "внутрішнє" самозбагнення. Початкове чуттєве "Я" суб'єкта в даному випадку являє собою з'єднання знаходяться в суперечності "частин". Конфлікт "можу - не можу" дає приклад подібного протистояння двох рівноправних начал. Завдання, яке вирішує суб'єкт, спрямована на особливу перетворення вихідного образу "Я", що дозволяє трансформувати потенційне "Я" в наявне "Я", надати статус "фальшивості" готівковим "Я". Суб'єкт стверджується в своїх очах, і це означає, що він ніби пориває з влаштовувало чином себе і будує задовольняє його образ. В потреби саморозуміння представлені і переплетені моменти самопізнання і самотворчества, самореалізації і самовизначення. Розуміючи зовнішню річ, ми необов'язково перетворимо її. Розуміючи же себе, ми разом з тим осмислюємо, аналізуємо, перетворимо і творимо себе. Розуміння розглядається як засіб пізнання. Пізнання - це сукупність знань, що виникають в результаті відповідей на питання і рішення задач. Реалізуючи можливості, укладені в технічному пристрої, ми прагнемо до того, щоб пристрій це залишалося збереженим, "собі-тотожним". Але, здійснюючи саморозуміння, ми неминуче визначаємо себе заново. Вважаючи себе, людина стверджує своє буття в світі, свою суб'єктність; джерелом подій є сам індивід.

Основні труднощі цього процесу полягає в складній взаємодії Я-минулого, Я-майбутнього і Я-справжнього у внутрішньому світі особистості. Л.І.Анциферова пише, що рух саморозвитку суб'єкта життєдіяльності здійснюється через нескінченну зміну його функціональних станів. З позицій теорії Е. Еріксона (його поняття самоідентичності), то розвиток дорослої людини постане як рух його саморозвитку від минулої Я-ідентичності до майбутньої Я-індентичності через кризу Я-ідентичності в сьогоденні.

Цікавим з цієї точки зору видається спостереження психологів В.І.Слободчікова який, вивчаючи особливості і роль рефлексивних процесів у навчальній діяльності учнів молодших класів, позначив це рух від Я-незнаючого до Я-яка знає і вміє через активну рефлексивну интрапсихической характеристику - статус Я- школяр. Ще раніше, Л. І. Божович назвала це новоутворення дитини "внутрішньою позицією", що визначає його поведінку, діяльність і всю систему його відносин до дійсності, до самого себе і до оточуючих людей.

Таким чином, аутопсихологічна компетентність являє собою сложноінтегрірованное особистісне новоутворення, що включає уровневое освоєння людиною знань, умінь і навичок у сфері самопізнання, самооцінювання, самокорекції, саморозвитку та самореалізації (див. Сх. 3).

Освоєння сукупності цих знань, умінь і навичок можливо при реалізації алгоритму продуктивного формування аутопсихологічна компетентності.Схема 3.

 Структурно-функціональна схема аутопсихологічна

компетентностіПопередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Психологічне обґрунтування аутопсихологічна компетентності"

 1. 1 Визначення викидів етилового спирту, оцтового альдегіду, оцтової кислоти і борошняного пилу
  Визначення викидів етилового спирту, оцтового альдегіду, оцтової кислоти і борошняного пилу проводиться за питомими показниками викидів за формулою: М = В х mуд, де М - кількість викидів в одиницю часу (рік, місяць, добу); В - виробіток продукції за цей же час; mуд - питомий показник викидів забруднюючих речовин па одиницю випущеної продукції (таблиця 1) 1 На
 2. Виробництва з переробки пластмас.
  Виробництво виробів із пластмас включає в себе наступні технологічні процеси: таблетування прес-порошків, лиття термопластів, пресування реактопластів, виробництво склопластикових виробів і механічна обробка виробів з пластмас і склопластиків. Основні виділяються в атмосферу шкідливі речовини: пил і продукти деструкції пластмас. Питомі виділення шкідливих
 3. Структура рухової активності. Можливість негативного впливу нераціональних форм фізичних вправ на організм. Загартовування, його види та принципи.
  Під загартовуванням розуміється підвищення стійкості - адаптації організму людини до дії різних несприятливих кліматичних факторів (холод, тепло, сонячна радіація) внаслідок застосування комплексу систематизованих і цілеспрямованих заходів. Загартовування організовується з професійною (виробничої) метою (підготовка до роботи в певних кліматичних умовах на півночі,
 4. Значення шкільної гігієни для зміцнення здоров'я учнів. Основні етапи розвитку гігієни дітей та підлітків
  Шкільна гігієна - медична наука, що вивчає вплив природних і соціологічних факторів на зростаючий організм і розробляє гігієнічні рекомендації на формування здорового організму дітей і підлітків. Принципи шкільної гігієни: * Обов'язковою умовою будь гігієнічної норми служить функціональна готовність дитячого організму до ведення цієї норми. * Норми ШГ постійні, вони
 5. Фактори, що впливають на дозування серцевихглікозидів
  Ниркова екскреція дигоксину в значній мірі залежить від швидкості гломерулярної фільтрації [31]. У хворих з порушенням функції нирок виведення дигоксину відбувається паралельно кліренсу креатиніну. Кількість дігоксину, що видаляється при діалізі, невелике; при екстракорпоральному діалізі дігоксин виводиться зі швидкістю, що становить лише 10% від спостережуваної при нормальній функції