Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Орестові В. Р .. Акмеологічної концепція ідентифікації державних службовців, 2010 - перейти до змісту підручника

Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна

Розроблено акмеологічна концепція ідентифікації державних службовців, заснована на загальних і спеціальних методологічних принципах програмно-цільового управління, орієнтована на досягнення консенсусу інтересів державного службовця, корпоративних інтересів кадрів державної служби і держави, суспільства в цілому, що дозволяє підвищити ефективність державної служби.

Поглиблено розуміння сутності та змісту феномена ідентифікації державних службовців, психологічне підстава якого має вольовий, перцептивний, комунікативний, креативний, прогностичний, організаторський і конструктивний компоненти, що дозволяє визначити необхідний ансамбль умов і факторів випереджаючої ідентифікації для здійснення ефективної державної служби.

Складена типологія ідентифікації особистості з кадрами державної служби за ознакою досягнутої ідентичності. Виділено три типи ідентифікації: випереджальна ідентифікація, адекватна ідентифікація, запізніла ідентифікація. Запізніла ідентифікація відстає від можливих чи очікуваних результатів процесу ідентифікації і може утворитися при стихійному розвитку процесу ідентифікації або при свідомому його гальмуванні суб'єктом ідентифікації. Адекватна ідентифікація відповідає за своїми параметрами нормальному ходу процесу ідентифікації, тісно корелює з реальними умовами процесу ідентифікації та якостями суб'єкта ідентичності. Випереджальна ідентифікація за рівнем своєї сформованості випереджає середньостатистичні характеристики процесу ідентифікації, може створюватися за умови її сильної мотивації, усвідомленою і неусвідомленою активної включеності в процес ідентифікації самої людини, інтенсивного самовизначення особистості, визначеності у формуванні «Я-концепції»; сам ідентифікаційний процес зазвичай носить програмно-цільовий акмеологічний характер.

Визначено повний цикл розвитку ідентичності, на підставі якого розроблено раціональний алгоритм її формування, що забезпечує інтенсивне включення державного службовця в ефективну професійну діяльність і містить: діагностику реальних і бажаних характеристик кадрів державної служби, аналіз рівня ідентичності та самоідентичності державного службовця в моніторинговому режимі, експертизи та консультації , оцінку впливу ідентифікації на ефективність державної служби.

Виявлено акмеологические умови і фактори оптимізації формування випереджаючої ідентифікації державних службовців, найважливішими з яких виступають атмосфера довіри і поваги у ставленні кадрів державної служби; привабливий імідж державної служби, а також наявність необхідного рівня демократії в суспільстві, що дозволяє гармонійно розвиватися ідентифікаційним процесам, застосовувати діалогову модель спілкування, досягати балансу інтересів державного службовця, корпоративних інтересів кадрів державної служби і всього суспільства, а основними факторами досягнення випереджаючої ідентичності є: ефективне використання здібностей державного службовця: вольових, прогностичних, креативних, конструктивних, перцептивних, комунікативних, організаторських та інших, розвиток його особистісно-професійних характеристик - порога сприйняття соціального думки, гнучкості поведінки, зниження впливу негативних психологічних факторів: тривожності, неврівноваженості, депресивності, акцентуацій.


Встановлені типологічні особливості державних службовців: «предметників» і «громадських працівників» - для оптимального використання різних моделей ідентифікації, що дозволяє розробляти раціональні варіанти досягнення випереджаючої ідентичності. Виділено відмінності між ідеальною, раціональної, результативною, плідною, оптимальної та ефективної моделями ідентифікації державних службовців: ідеальної представляється така модель, до якої необхідно прагнути, але на практиці в реальних умовах досягти її неможливо. Ідеальна модель ідентифікації служить найважливішим орієнтиром при виборі стратегії та основних напрямів професійної діяльності в кожному конкретному випадку; раціональна модель ідентифікації постає моделлю розумного здійснення професійної кар'єри на державній службі, в основі якої лежить досягнутий рівень науки і практики; результативна модель ідентифікації переносить акценти оцінки ідентифікації на кінцевий результат професійної діяльності; плідна модель ідентифікації в чому схожа з результативною, але певною мірою наближається і до ефективної моделі, тобто, в даному випадку мова йде не просто про досягнення результату, а про модель професійної діяльності - конструктивної, творчої, продуктивної і плідної; оптимальна модель ідентифікації дозволяє включити в себе найбільш корисні елементи при мінімальному включенні негативних компонентів; ефективна модель ідентифікації дозволяє співвіднести отриманий ефект від ідентифікації діяльності з витратами на її здійснення.

Виявлено необхідні та достатні елементи діалогової моделі формування випереджаючої ідентифікації кадрів державної служби, а також обґрунтовано методичні прийоми і технології, що дозволяють інтенсивно проходити всі етапи діалогу. У їх числі: змістовний аналіз інтересів суб'єктів діалогу, метод структуризації пріоритетів при побудові оптимальної моделі формування випереджаючої ідентифікації, моніторинг ідентифікаційних процесів, гласність на всіх етапах діалогу.

Запропоновано акмеологічний підхід до створення моніторингу діалогової моделі ідентифікації державних службовців, основними компонентами якого є визначення репрезентативності зворотного зв'язку, вивчення та врахування громадської думки та думки самих державних службовців, розрахунок і обгрунтування періодичності отримання інформації, що дозволяє не тільки відслідковувати хід ідентифікації, але постійно вносити необхідні корективи в ідентифікаційні процеси.

Уточнено зміст і характер зв'язку між процесом ідентифікації та ефективністю державної служби, яка проявляється як у вигляді прямої залежності успішності професійної діяльності державного службовця від рівня ідентифікації, так і в непрямій формі у вигляді психологічного позитивного сприйняття суспільством дій кадрів державної служби, сприятливим психологічним кліматом, підвищенням мотиваційної готовності до ефективної державній службі.

Виявлено основні витоки механізмів зовнішнього впливу на ідентифікацію державних службовців, в якості яких виступають: сім'я, державні та громадські організації, громадська думка, корпоративна культура державних службовців.
Процес ідентифікації по своїй суті є психологічним, а процес випереджаючої професійної ідентифікації з метою досягнення випереджаючої ідентичності в якості державного службовця з повною підставою відноситься до психолого-акмеологічних. Розуміння сутності та змісту випереджаючої ідентифікації державних службовців як психологічного психолого-акмеологічного феномена дозволяє більш детально зупинитися на його вольовому, перцептивном, комунікативному, креативному, прогностичному, організаторський і конструктивному компонентах, що дозволяє визначити необхідний ансамбль акмеологічних умов і факторів випереджаючої ідентифікації для здійснення ефективної державної служби.

Розроблено критерії, показники та індикатори оцінки рівнів і стадій становлення ідентичності державних службовців для визначення сформованої ідентичності державного службовця. Найважливішим критерієм ідентифікації особи виступає спрямованість ідентифікаційного процесу на досягнення ідентичності державного службовця. В якості одних з найважливіших критеріїв випереджаючої ідентичності кадрів державної служби виступають акмеологічна культура державного службовця, рівень його професіоналізму, спрямованість державної служби на дотримання інтересів держави, населення і вже потім - на корпоративні інтереси кадрів державної служби та особисті інтереси державного службовця. Цей компроміс повинен грунтуватися на законі, відповідати принципам і нормам моралі та базуватися на фундаменті психологічних категорій довіри, уявлень про моральність. Важливим критерієм акмеологічного рівня досягнутої ідентичності є усвідомлене уявлення про себе або наявність усвідомленої «Я-концепції» як «Я-держслужбовець», яка, безсумнівно, являє собою базисне особистісне утворення, але у своїй конкретній архітектоніці, у своїй пропорційності дозволяє судити про міру наближення особистості до кадрів державної служби. При цьому в узагальненому вигляді можна зазначити, що основними критеріями ідентичності державного службовця є його особистісно-професійний розвиток, підвищення ефективності професійної діяльності державного службовця і в цілому державної служби, ступінь задоволеності суспільства професійною діяльністю кадрів державної служби.

В якості основних показників ідентичності державного службовця виступають психолого-акмеологические характеристики стану особистості: сила волі, уяву, прогностичні здібності, прагнення до самоосвіти і саморозвитку людини як державного службовця, а також профіль реальної професії та рівень кваліфікації.

Розроблено програму системно-інтегративного аналізу та запропоновано оригінальні методики визначення рівня ідентифікації державних службовців за такими характеристиками: професіоналізм, соціальні якості, людські ресурси.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна"

 1. Гігієнічні вимоги до штучного освітлення
  Штучне освітлення може бути загальним, місцевим або комбінованим. Гігієнічна оцінка штучного освітлення включає: визначення рівня освітленості необхідної площі, характеристику джерела світла і арматури. Освітленість - відношення світлового потоку, що падає на поверхню, до площі цієї поверхні. Висловлюють освітленість в люксах (лк). При розрахунку освітленості
 2. Ливарне виробництво.
  Плавка і розлив металів проводиться із застосуванням вагранок, електродугових, індукційних печей, ливарних машин різного типу, при роботі яких в атмосферу виділяються оксиди металів, вуглецю, азоту, сірки, масла, луги, пари ацетону, спиртів. При приготуванні формувальних і стрижневих сумішей в атмосферу виділяються неорганічна пил, що містить оксид кремнію, формамід,
 3. Харчові інфекції
  Інфекція - це взаємодія патогенних мікроорганізмів з макроорганізмом (людиною, твариною, рослиною) в певних умовах, в результаті чого може виникнути інфекційне захворювання. Мікроорганізми, що викликають захворювання людини, називаються хвороботворними або патогенними. Інфекційною хворобою називається процес, що відбувається в організмі людини при проникненні в нього
 4. Режим дня дорослої людини.
  Хто сказав, що розпорядок дня потрібно дотримуватися тільки маленьким дітям? Організм дорослої людини нітрохи не менше схильний до впливу негативних факторів навколишнього середовища; йому так само потрібен відпочинок, корисна їжа та дотримання режиму. Для початку розглянемо питання про початок дня. «Хто рано встає, тому Бог подає» - відома приказка. А чи так це? Вчені довели, що не зовсім. З'ясовано, що
 5. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим із гострим перикардитом, хронічним констриктивним перикардитом
  Рубрика по МКБ-10: I30, I32 Умови, в яких повинна надаватися медична допомога Хворі з гострим перикардитом підлягають стаціонарному лікуванню за місцем проживання, а за наявності показань - направленню на хірургічне лікування у відповідні спеціалізовані установи. Хворі констриктивним перикардитом підлягають направленню на хірургічне лікування у відповідне спеціалізоване