Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Варгамян М. В .. Психологічні умови подолання учителем труднощів у становленні професіоналізму, 2000 - перейти до змісту підручника

Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна

Доказово представлено, що характер труднощів у професійній діяльності вчителя визначає рівень його професіоналізму і надає значущий вплив на якісні та кількісні показники праці вчителя.

2. Показано, що виникнення труднощів детермінується з одного боку, новими педагогічними завданнями, які мають високу ступінь невизначеності, а з іншого боку, внутрішньоособовими причинами: рівнем сформованості професійної Я-концепції вчителя, стійкістю професійної самооцінки, розвиненістю системи мотивів самовдосконалення, самореалізації, професійного самоствердження , розвинених навичок саморегуляції та рефлексивних механізмів зняття внутрішньої конфліктності у педагогічній діяльності.

3. Встановлено залежність психологічного змісту труднощів від етапу становлення професіоналізму вчителя. На етапі професійної адаптації труднощі детермінуються нерозвиненістю операційної сфери педагогічної діяльності, відсутністю готовності до вирішення важких ситуацій. На етапі набуття цілісності у стабільно функціонуючого вчителя в основі труднощів лежить професійна стереотип, деформація мотиваційної і смисловий сфер педагогічної діяльності; у вчителя-майстра труднощі визначаються в основному умовами впровадження в педагогічний процес інноваційних технологій.

4. Виявлено стратегії подолання вчителями труднощів у становленні професіоналізму. Конструктивні стратегії подолання труднощів формуються на базі прийняття цінностей самоактуализирующейся особистості, розвиненої системи рефлексивних засобів самопізнання і самовдосконалення, прагнення до професійного самоствердження. Використання конструктивних стратегій подолання труднощів призводить до виникнення новоутворень у структурі професіоналізму педагога, що забезпечують якісно новий рівень ставлення до діяльності та підвищення її продуктивності.
Основу деструктивних стратегій складають неадекватна професійна самооцінка, несформованість системи операційних засобів діяльності, порушення в механізмах саморегуляції. Використання деструктивних стратегій подолання труднощів призводить до підвищення агресивності, тривожності, відмови від продуктивної професійної діяльності, розвитку синдрому "емоційного згоряння", професійної деформації особистості педагога.

5. Встановлено, що на різних етапах становлення професіоналізму процес подолання труднощів має свої особливості. Для адаптуються вчителів за критерієм ефективності найбільш прийнятними є конструктивна стратегія і конструктивна з елементами захисту стратегія. Негативно позначаються на ефективності діяльності адаптуються вчителів деструктивна стратегія з елементами захисної стратегії і деструктивна стратегія. Для стабільно функціонуючих вчителів за критерієм ефективності найбільш прийнятна конструктивна стратегія з елементами захисту. Негативно позначаються на ефективності діяльності деструктивна стратегія з елементами захисної стратегії і деструктивна стратегія. Для педагогів-майстрів за критерієм ефективності найбільш прийнятними є конструктивна стратегія і конструктивна стратегія з елементами захисту. Негативно позначається на ефективності діяльності педагогів-майстрів деструктивна стратегія з елементами захисної стратегії.

6. Визначено психологічні умови, що забезпечують оптимізацію процесу подолання учителем труднощів у становленні професіоналізму: формування адекватної професійної Я-концепції та мотивації самовдосконалення та самореалізації в педагогічній діяльності, розвиток рефлексивних механізмів, оволодіння навичками самодіагностики, вдосконалення прийомів і способів саморегуляції у педагогічній діяльності.


7. Емпірично доведено, що використання психолого акмеологічних технологій у підготовці майбутніх педагогів до діяльності у важких ситуаціях оптимізує процес становлення професіоналізму.

Практична значимість дослідження полягає в тому, що діагнстіческій інструментарій виявлення труднощів у процесі становлення професіоналізму і програма оптимізації процесу подолання труднощів можуть бути використані в ході навчання студентів педагогічних вузів, в системі додаткової підготовки та перепідготовки педагогів, в процесі професійної адаптації молодих вчителів, а також психологами в практиці індивідуального консультування для складання конкретних рекомендацій педагогам, керівникам шкіл та психологічного супроводу процесу професійного становлення вчителів.

Апробація і впровадження результатів дослідження здійснювалися як в ході формуючого експерименту, так і безпосередньо у професійній діяльності вчителів окремих московських шкіл. Результати дослідження обговорювалися на засіданнях проблемних груп кафедри Акме-логії та психології професійної діяльності РАЦС. Вони апробовані автором на науково-практичних конференціях, круглих столах Московського акмеологічних інституту (1995-2000рр.), А також були використані при проведенні в системі підвищення кваліфікації вчителів спецкурсів з подолання труднощів у становленні професіоналізму вчителів.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна"

 1. Гігієнічні основи загартовування
  Під загартовуванням розуміють систему гігієнічних заходів, спрямованих на підвищення стійкості організму до несприятливих впливів різних метеорологічних факторів (холоду, тепла, сонячної радіації, зниженого атмосферного тиску). Важливу роль загартовування грає у профілактиці простудних захворювань. Ці хвороби мають широке поширення, і їх питома вага в загальній
 2. ЛІТЕРАТУРА (основна)
  1. Педенко А.І. та ін. Гігієна і санітарія громадського харчування; Підручник для технолог. фак. торг. вузів /А.І.Педенко, І.В.Леріна, Б.І. Беліц-кій.-М.: Економіка, 1991.-270с. / 2. СниП 2.04.05.-86 «Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря». М.: 1988.-59с. 3. СанПіН 42-123-5777-91 «Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють
 3. Перелік скорочень
  ЗВ - забруднююча (шкідливе) речовина ІЗА - джерело забруднення атмосфери ПДВ - гранично допустимий викид (допустимий викид) ВСВ - тимчасово узгоджений викид (ліміт на викид) ТНВ - технічний норматив викиду СЗЗ - санітарно-захисна зона Езз - екозахисних зона ПДКм.р. - Максимальна разова гранично допустима концентрація забруднюючої речовини в атмосферному повітрі населених
 4. Поширення мікроорганізмів у природі.
  Мікроорганізми широко поширені в природі: мешкають в повітрі, у воді і в грунті. Залежно від середовища проживання всі мікроорганізми можна розділити на три групи: сапрофіти (знаходяться в основному в грунті), епіфіти (знаходяться на поверхні живих рослин), паразити (живуть в клітинах господаря). Мікрофлора грунту. Грунт є головним джерелом розповсюдження
 5. Клінічний синдром ОСН
  ОСН є клінічним синдромом, який проявляється зниженням серцевого викиду, тканинної гіпоперфузією, підвищенням ДЗЛК при лівошлуночкової недостатності, застійними явищами в тканинах. Серцева дисфункція може бути пов'язана з систолічною або діастолічної миокардиальной дисфункцією, гострої клапанної дисфункцією, перикардіальної тампонадой, порушеннями серцевого ритму і