Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Наступна
Бусигіна І.С .. Корпоративна безпека як Акмеологическое підставу продуктивної життєдіяльності організації, 2010 - перейти до змісту підручника

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації обумовлена тим, що в нових економічних умовах господарюючим організаціям необхідно сконцентрувати зусилля на захисті власної функціональної та структурної цілісності, а забезпечення їх безпеки від факторів зовнішньої і внутрішньої загрози повинно бути делеговане організаційної керуючої системі.

В умовах нової соціальної та організаційної дійсності з'являються нові загрози і виклики, які пов'язані з:

? різким розширенням ріскогенних середовища проживання;

? зміною логіки формування соціального простору (від територіального принципу до мережевого);

? посиленням підпорядкування соціального порядку потужною і не має зворотного зв'язку вертикалі влади міжнародних фінансових політичних інститутів;

? негативним впливом мережевого і потокового характеру глобальних ризиків (тероризм, кримінал) на територіальну організацію громадської безпеки;

? зміною соціальної структури суспільства, де індивідуальне та групове поведінка набуває захисний характер.

Безпосередньо на корпоративну безпеку організації впливають різні причини: технологічні (одночасна небувала мобільність і концентрація ресурсів); психологічні (поява нових форм і засобів впливу на індивідуальне, групове і масову свідомість, в тому числі нових технологій ЗМІ, комп'ютерних технологій тощо); соціально-культурні (поява і зростання нових форм міфологічної свідомості людини).

У концептуальному плані зростання ролі систем безпеки в сучасних умовах обумовлено, з одного боку, викликами економічної реальності сучасної Росії, з якими стикаються організації; з іншого боку, - такими соціальними тенденціями, як демократизація суспільства і лібералізація економіки та ринку праці; зміна суті контролю за персоналом; підвищення ролі управління персоналом в управлінні організацією; формування уявлень про персонал організації як про її головному акмеологічному капіталі та обґрунтування необхідності в максимальній професійної самореалізації та безперервному особистісно-професійному зростанні для кожної людини.


Ефективне управління неможливе без реалізації дієвих способів забезпечення безпеки на всіх рівнях ієрархії соціально-професійних систем, серед яких провідна роль належить корпоративної безпеки. Сьогодні актуальні принципово інші, ніж раніше вимоги до системи корпоративної безпеки організації: від способів адекватного реагування на загрози та виклики до забезпечення потенціалу та механізмів їх запобігання. Саме така поведінка робить організацію гнучкою і невразливою. Діяльність сучасної успішної організації спирається на загальну систему соціокультурних і морально-етичних цінностей, яка виступає як головний орієнтир у регуляції організаційної активності. Тільки в цьому випадку в організації створюється основа для забезпечення корпоративної безпеки та реалізації високих культурних стандартів професійної діяльності.

Міждисциплінарні дослідження корпоративної безпеки пропонують різноманіття трактувань, загальний вектор яких дозволяє розглядати корпоративну безпеку як систему заходів, спрямованих на захист організації від зовнішніх і внутрішніх загроз. По суті, це забезпечення системи захисту професійної діяльності людини і організації в цілому, вибудовування бар'єрів, покликаних блокувати небезпечні особистісні та професійні прояви. Такого роду діяльність ефективна, але сама першопричина загроз корпоративної безпеки організації залишається без уваги.

При цьому наукові дослідження і практика управління виробництвом і професійними взаємодіями переконливо свідчать, що значні резерви зростання продуктивності праці та продуктивності життєдіяльності організації в цілому закладені у відносинах між працівниками організації та управлінськими кадрами. Ці відносини мають істотний вплив на результативність спільної діяльності, інтерес до роботи, відношення до професії й організації. Іншими словами, існує фундаментальне протиріччя між функціональним відношенням керівної системи до персоналу організації як до ресурсу, який належить ефективно використовувати, і роз'єднаністю інтересів, цінностей в континуумі «людина - організація».
Саме це протиріччя і викликає загрози корпоративної безпеки організації.

Крім цього фундаментального протиріччя, в основі проблеми корпоративної безпеки організації лежать також суперечності між:

? існуючим підходом до розуміння корпоративної безпеки організації як системі ефективного захисту, що сприяє професійним, особистісним та іншим проявам людини і, з іншого боку, необхідністю забезпечувати стабільність організації як підстава її постійної продуктивної життєдіяльності;

? необхідністю забезпечення безпеки організаційних систем і недостатньою вивченістю їх психолого-акмеологічних характеристик;

? нагальною необхідністю організаційно-управлінської практики у впровадженні системи забезпечення корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації та відсутністю концепції, що пояснює з позицій акмеології як науки про вершинних досягненнях сутність, структуру, закономірності та механізми даного феномена.

Існуючі протиріччя в процесі забезпечення корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації, невизначеність у науковому описі її психолого-акмеологічних властивостей вказують на те, що об'єктивно потрібно всебічний аналіз цього феномена.
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ"

 1. ВСТУП
  Спадковість завжди представляла собою одне з найбільш важкопоясненних явищ в історії людства. Ще в давнину люди намагалися розгадати явище спадковості, несвідомо застосовуючи генетичні методи в розведенні рослин і тварин. Відносно людини також були життєві спостереження, що відносяться до спадкоємства найрізноманітніших ознак: кольору волосся, очей, форми
 2. Гігієнічні аспекти оцінки небезпеки харчових продуктів
  Найважливішим напрямком в галузі охорони здоров'я населення є наукова оцінка ступеня ризику для здоров'я населення, обумовлена надходженням з їжею різних шкідливих речовин (контамінантів). Ця оцінка може бути проведена за наявності даних результатів моніторингу за безпекою харчових продуктів і структури харчування різних груп дитячого та дорослого населення. Одним з найбільш
 3. Література (додаткова)
  Ванханен В.В., Ванханен В.Д., Ціпріян В.І. Нутріціологія: Підручник. - Донецьк: Донеччина, 2001. 474 с. 2. .Нелепа А.Є. Харчові отруєння та їх профілактика (навчальний посібник з курсу "Гігієна і санітарія громадського харчування"). - Донецьк: ДонДУЕТ, 1999 - 42 стор. 3. .Нелепа А.Є. Харчові Отруєння и іх профілактика. Учбовий посібник з курсу "Гігієна і санітарія громадського харчування" для
 4. Перелік рекомендованої літератури
  {Foto8}
 5. Надшлуночкова аритмія
  Методи инкрементной стимуляції і екстрастімуляціі використовуються і при оцінці надшлуночкової тахікардії. Якщо замкнутий проводить шлях проходить через шлуночок, цими методами можна безпосередньо викликати і припиняти аритмію. Шлуночкова стимуляція здатна ініціювати наджелудочковую тахікардію навіть у разі неучасті шлуночків у розвитку аритмії. Якщо ретроградний проведення інтактних,