Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Наступна
Бобрищев А. А. Психолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, 2009 - перейти до змісту підручника

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми дослідження обумовлена необхідністю розвитку психолого-акмеологічних інновацій забезпечення професіоналізму спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, змагальна діяльність яких часто протікає в напружених умовах, пов'язаних з впливом екстремальних стрес факторів (Ашкіназі С.М., 2001; Волков І.П., 2002; ; Горєлов А.А., Крилов І.Д., 2005; Деркач А.А., 1998, 2001; Передельский А.А., 2008; Тарас А.Е., 2002).

В останні роки спортсмени силових єдиноборств вищої кваліфікації постійно беруть участь у різних відповідальних міжнародних змаганнях, представляючи Російську Федерацію на міжнаціональному рівні. Ці умови вимагають від спортсменів силових єдиноборств великого нервово-психічного напруження і самовіддачі в умовах надзвичайно високих фізичних і нервово-психічних навантажень (Воронін І.А., 2005 Передельский А.А., 2007; Пуні А.Ц., 1979). Змагальна діяльність спортсменів у цей період характеризується тривалим впливом значного числа стресогенних факторів, що визначає високі вимоги до психічної сфери їх особистості та психологічної готовності до діяльності в екстремальних умовах (Стамбулова Н.Б., 1999; Таймазов В.А., Мар'янович А.Т ., 2002).

Отже, виражені фізичні та психічні навантаження, вплив комплексу стрес-факторів висувають високі вимоги не тільки до рівня фізичної підготовленості, але й до психологічних якостей особистості, що обумовлює психологічну готовність до діяльності в екстремальних ситуаціях.

Психолого-акмеологічна проблема оцінки і прогнозування психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, особливо, при відборі для участі у міжнародних змаганнях, є вкрай значущої для спортивної психології та адаптивної фізичної культури. У зв'язку з цим психолого-акмеологічна оцінка, прогноз і формування психологічної готовності до змагальної діяльності відносяться до числа пріоритетних завдань профвідбору, психологічної підготовки та психологічного забезпечення діяльності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств.

Теоретичні основи психології визначають необхідність дослідження двох основних типів психологічної готовності до діяльності в екстремальних умовах - тривалої (довгострокової) і оперативної (короткочасної, короткострокової) психологічної готовності (Аверін В.А., 1999; Асмолов А.Г., 1990; Деркач А. А., Зазикін В.Г., Маркова А.К., 2000; Ільїн Є.П., 2004; Марищук В.Л., 2000). В рамках таких досліджень значний науково-практичний інтерес представляє психолого-акмеологічний аналіз рівнів вираженості та структури основних компонентів тривалої психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств до змагальної діяльності, а також розробка діагностичних алгоритмів прогнозу оперативної і довготривалої психологічної готовності.

У психології та педагогіці різні аспекти проблеми оцінки та формування психологічної готовності до діяльності в екстремальних умовах розглядалися в рамках проблеми психологічної підготовки. В основному вони розкривають загальні питання її здійснення на різних етапах тренувального процесу і грунтуються на положеннях робіт А.Г.Базанова, А.В.Барабанщікова, В.І.Вдовюка, В.П.Давидова, М.І.Дья-ченко, Л.Ф.Железняка, Н.І.Кірашова, М.І.Коробейнікова, В.Л.Маріщука, В.Я.Слепова, А.М.Столяренко, Н.Ф.Феденко, В.Т.Юсова та інших авторів , на висновки яких дисертант спирався при проведенні дослідження.

Різні психолого-акмеологические аспекти оцінки та формування психологічної готовності фахівців екстремальних професій знайшли відображення в роботах Ю.В.Аманацкого, А.І.Адаева, Ю.Н.Голованова, Л.А.Кітаева-Смика, Г.І.Перекопского, В .Ю.Рибнікова, Л.С.Узуна.

Велику допомогу в дослідженні проблеми психолого-акмеології-чеський оцінки та формування психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях надали роботи А.Я.
Анцупова, В.А.Бодрова, А.А.Горелова, Ісаєвої Н.І., І.Б.Лебедева, В.Л.Маріщука, В.Н.Машкова, Москвіна В.А., Некрасовій Є.В., Г.С.Никифорова, А. А. Реан, Сапогові Є.Є., Собяніна Ф.І., Темновий Л.В., Уварова Е.А. та інших авторів.

Аналіз наукової літератури показує, що досліджувана проблема є ще недостатньо розробленою в акмеології, адаптивної фізичної культури і спортивної психології, а відсутність системних, науково-обгрунтованих практичних рекомендацій змістовного та організаційно-педагогічного характеру викликає істотні ускладнення в становленні ефективної системи оцінки і підтримки психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації.

Крім того, проблема дослідження та оптимальної корекції психічного стану в такому екстремальному виді діяльності, яким є спорт вищих досягнень, завжди була однією з найважливіших у практичному відношенні і однією з найскладніших в теоретичному відношенні. Особливо актуальна ця проблема по відношенню до силових єдиноборств, які характеризуються складною взаємодією фізичних і психічних факторів, ментальної і рухової складністю, непередбачуваністю результату і високим емоційним напруженням діяльності. Для силових єдиноборств характерна екстремальність не тільки змагальних, але і тренувальних ситуацій, особливо під час вільних боїв і спарингів, які несуть значні психічні навантаження.

Досвідчені спортсмени у своїй більшості самостійно знаходять шляхи управління власним психічним станом перед боєм і знаходять способи формування установки на високоефективну діяльність з перших секунд бою. Однак це вдається далеко не завжди навіть досвідченим спортсменам, особливо якщо у них виявляються такі риси, як емоційна реактивність, підвищена тривожність, неврівноваженість нервової системи. Тому проблема управління та екстреної корекції психічного стану спортсменів силових єдиноборств в екстремальних умовах поєдинку є актуальною.

Результати дослідження В.А.Таймазова і Я.В.Голуба (2001) дають підстави для використання аудіовізуального впливу за допомогою спеціальної психофізіологічної апаратури для екстреної корекції психічного стану та психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

Таким чином, однією з актуальних проблем психології є проблема комплексної оцінки, прогнозування, екстреної корекції і формування психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств вищої кваліфікації. Це вимагає обґрунтування феноменології психологічної готовності спортсменів, розробки психолого-акмеологічної концепції комплексної оцінки, прогнозування, екстреної корекції, формування психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств вищої кваліфікації. Використання теоретичних основ акмеології, психолого-акмеологічного підходу до вивчення особистості спортсменів, в рамках якого спортсмен вищої кваліфікації розглядається як саморозвивається особистість, в структурі якої важливе місце займає психологічна готовність, дає підстави для вирішення цієї проблеми.

Актуальність проблеми, її теоретична і практична значущість, а також недостатня розробленість в психологічній практиці зумовили вибір теми дисертації, об'єкта, предмета, мети і завдань дослідження.

Об'єкт дослідження - психологічна готовність спортсменів силових єдиноборств вищої кваліфікації.

Предмет дослідження - психолого-акмеологические особливості прояву, комплексної оцінки, прогнозування, екстреної корекції і формування психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств вищої кваліфікації до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

Мета дослідження - обґрунтувати психолого-акмеологічної концепцію, принципи та технології оцінки, прогнозування, екстреної корекції і формування психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств вищої кваліфікації до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.


Завдання дослідження:

- Розробити психолого-акмеологічної концепцію і принципи комплексної оцінки, прогнозування, екстреної корекції і формування психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств;

- Обґрунтувати методики, критерії, рівні та компоненти психодиагностической оцінки оперативної і довготривалої психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств і на їх основі оцінити розподіл спортсменів за рівнями психологічної готовності до змагальної діяльності, а також взаємозв'язок готовності спортсменів з успішністю їх спортивної діяльності та досвідом участі в міжнародних змаганнях;

- Виявити структуру та рівні вираженості основних компонентів психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств вищої кваліфікації до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях, включаючи оцінку їх особливостей в загальній вибірці і у спортсменів з різною успішністю змагальної діяльності;

- За допомогою методів багатовимірного математико-статистичного моделювання оцінити внесок основних компонентів психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств в успішність їх діяльності в екстремальних ситуаціях, включаючи аналіз в загальній вибірці і у спортсменів з високим, середнім і низьким рівнем успішності змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях;

- На основі інформативних показників психологічних експрес-тестів розробити психодиагностичний алгоритм прогнозування оперативної психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях і провести його експериментальну апробацію;

- Виявити психолого-акмеологические особливості особистості спортсменів силових єдиноборств з різним рівнем психологічної готовності, включаючи аналіз їх кар'єрних орієнтацій, стратегією копінг поведінки, характерологічних властивостей особистості, що характеризують інтелектуальні, комунікативні, організаторські, емоційно-вольові якості;

- На основі інформативних показників психологічних тестів розробити психодиагностичний алгоритм прогнозування довготривалої психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях і провести його експериментальну апробацію;

- Обґрунтувати рекомендації щодо вдосконалення системи оцінки та прогнозування довгострокової і оперативної психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств вищої кваліфікації до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях;

- Оцінити ефективність застосування аудіовізуального впливу для екстреної корекції психічного стану та психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях;

- Обґрунтувати психолого-акмеологические рекомендації щодо вдосконалення системи формування психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

Гіпотеза дослідження:

В даний час загострюються протиріччя між вимогами змагальної діяльності до рівня і структурі психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств вищої кваліфікації до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях і існуючою системою її оцінки, прогнозування та формування. Ці протиріччя можна вирішити шляхом впровадження в процес психологічного супроводу, спортивного тренування спортсменів психолого-акмеологічних підходів, методик і технологій комплексної психодіагностичної оцінки, прогнозування та формування довгострокової і оперативної психологічної готовності, орієнтованих на облік рівнів її вираженості, основних структурних психодинамических компонентів і детермінують сімптомокомплексов особистісних якостей спортсменів як саморозвивається особистості.
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ"

 1. Вступ
  Всі захворювання людини з урахуванням ролі спадкових факторів можна розділити на три групи: 1.Наследственние хвороби, які розвиваються тільки при наявності мутантного гена; вони передаються з покоління в покоління через статеві клітини; наприклад, деякі форми м'язової дистрофії, короткозорість, шестипалість. 2.Хвороби з спадковою схильністю; в цьому випадку передаються не самі
 2. Гігієнічна оцінка шуму
  Дослідження останніх років показали, що серед багатьох природних і антропогенних факторів навколишнього середовища, що впливають на стан здоров'я населення, найбільш поширеним і агресивним є міський шум. Фізичні та фізіологічні характеристики шуму. Під терміном "шум" розуміють будь-який неприємний або небажаний звук або їх поєднання, які заважають сприйняттю корисних сигналів,
 3. ЛІТЕРАТУРА (додаткова)
  Ванханен В.Д., Ванханен В.В., Денисенко В.І. та ін. Гігієна і санітарія підприємств громадського харчування / за ред. В.Д. Ванханена: Донецьк, 1995. 74 с. 2. Тимчасовий гігієнічний норматив для підприємств громадського харчування. -ВГН 4. 4. 5.006-99. Видання офіційне. -Донецьк: ОблСЕС, 1999. 46 с. 3. Доценко В.А. Санітарно-гігієнічний контроль за організацією громадського харчування -
 4. Перелік лабораторних і практичних робіт.
  Лабораторна робота № 1.Знакомство з обладнанням лабораторії. Мікроскоп, його будову, правила роботи з ним. Техніка микроскопирования. Лабораторна робота № 2. Приготування і мікроскопірованіе фіксованих забарвлених препаратів. Вивчення морфологічних ознак бактерій. Практична робота № 1. Безпека харчових продуктів. Ознайомлення з документом, що регламентує
 5. Надшлуночкова екстрасистолія
  {Foto72}