Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Хащенко Т. Г .. Особистісна готовність студентів До підприємницької діяльності: Психологічний зміст та умови формування, 2011 - перейти до змісту підручника

Наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна

В результаті синтезу теоретичних і емпіричних даних на основі інтегрального підходу розроблено концептуальну модель ЛГПД (що включає її будова, критерії, рівні сформованості та типи), що базується на трактуванні ЛГПД як системного особистісного утворення. Виділено системоутворюючий елемент ЛГПД - спосіб життєдіяльності особистості у сфері економічних відносин, описані підсистеми ЛГПД: а) базова підсистема, утворена взаємозв'язками компонентів, що складають психологічний фундамент усвідомленого вибору підприємництва як способу самодостатнього, незалежного та відповідального розпорядження власним життям, працею і його результатами, самозабезпечення умов самореалізації; б) орієнтаційна підсистема, утворена взаємозв'язками компонентів, інтегруючих особистісні особливості, що визначають усвідомлене прийняття / неприйняття особистістю підприємницької діяльності і себе в ній; в) операциональная підсистема, що включає «Компетентнісний» компоненти, що інтегрують різні знання, вміння, здібності, необхідні для підприємницької діяльності, ділового спілкування та розвитку її суб'єкта, що забезпечують гнучкість і багатоваріантність поведінки. Сформульовані критерії сформованості ЛГПД, на підставі яких описані її рівні та відповідні їм типи. Емпірично підтверджена инвариантность концептуальної моделі на матеріалі конкретної сфери підприємництва (аграрного підприємництва). Вперше отримані емпіричні дані про особистісні детермінанти ефективності діяльності підприємців-аграріїв, експериментальне підтвердження зв'язку ефективності діяльності підприємців-аграріїв з констеляції в структурі їх особистості таких особистісних особливостей, як: толерантність до невизначеності, інтернальність,

мотивація досягнення, мотивація творчого вкладу (установки на інновації та креативність), ціннісні орієнтації, інтерес до змісту підприємницької діяльності, привабливість іманентних підприємницької діяльності сторін і відсутність амбівалентності у ставленні до неї, прогностична здатність, рефлексивність і готовність до ризику.
Виявлено специфічна для аграріїв негативна кореляція страху відкидання в мотивації афіліації і схильності пояснювати добробут людей здатністю порушувати норми закону і моралі з привабливістю для них підприємницької діяльності, з самооцінкою здатності до підприємництва, з особистісними змінними, що входять в компоненти базової підсистеми ЛГПД. Розкрито інтегральний механізм формування ЛГПД студента як взаємодія механізмів економіко-суб'єктної переорієнтації особистості, самопринятия, самопроектування і самоконструірованія у підприємницькій діяльності. Розроблено модель формування ЛГПД студента в період навчання у вузі і психологічна технологія формування ЛГПД в навчальному процесі, ефективність якої підтверджена результатами формуючого експерименту. Апробована авторська анкета, що дозволяє оцінювати привабливість для особистості підприємницької діяльності, самооцінку здатності до цієї діяльності, виявляти привабливість / неприйнятність для особистості іманентних підприємницької діяльності сторін і наявність амбівалентності у ставленні до цієї діяльності.

Теоретична значимість дослідження полягає в тому, що отримані в дослідженні результати і висновки поглиблюють розуміння особистісної детермінації підприємницької діяльності та психологічних закономірностей формірованіяЛГПД. Розроблено концептуальні підстави формування ЛГПД майбутнього фахівця, теоретичні моделі, що отримали експериментальне підтвердження: концептуальна модель ЛГПД і модель формування ЛГПД студента в період його навчання у вузі. Розкрито психологічні механізми формування ЛГПД студентів, втілені в психологічній технології, позитивний ефект якої до

казан в реальному навчальному процесі ВНЗ. Розроблено теоретична модель особистості підприємця-аграрія і теоретичні підстави формування ЛГПД студентів-аграріїв з урахуванням особливостей цього студентського контингенту.


Практична значимість дослідження полягає в можливості застосування його результатів у системі вищої освіти, в програмах підвищення кваліфікації фахівців і керівників, у програмах підтримки ділової активності безробітних (малого та середнього бізнесу) в рамках діяльності служб зайнятості. Розроблена технологія формування ЛГПД, успішно інтегрована в навчальний процес і діяльність психологічної служби аграрного вузу, може бути трансльований в освітній процес підготовки різних фахівців. Запропоновано (і емпірично апробовано) авторська анкета, що дозволяє оцінювати привабливість для особистості підприємницької діяльності, самооцінку здатності до неї, виявляти амбівалентне ставлення до цієї діяльності.

Достовірність та обґрунтованість результатів дослідження забезпечуються вихідними методологічними позиціями, опорою на фундаментальні теорії вітчизняної та зарубіжної науки, застосуванням валідного психологічного інструментарію, репрезентативною вибіркою дослідження, організаційної схемою констатуючого та формуючого експериментів з порівняльним аналізом ходу і результатів дослідження в експериментальних і контрольних групах, застосуванням адекватних статистичних методів обробки отриманих даних і перевірки гіпотез.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна"

 1. ТИПИ МУТАЦІЙ
  Мутації є початковою ланкою патогенезу спадкових хвороб. По виду клітин, в яких відбулися зміни, мутації можна розділити на: гамегпіческіе (від грец. Gamete - дружина), або генеративні, мутації в статевих клітинах. Вони успадковуються і, як правило, виявляються у всіх клітинах нащадків, які стали їх носіями; соматичні - мутації в нестатевих клітинах організму.
 2. Гігієна води та водопостачання населених місць
  Центральним питанням цього розділу комунальної гігієни є лікарське науково обґрунтований висновок про ступінь небезпеки або безпеки води для здоров'я людей, що проживають в населених пунктах, на підставі гігієнічних нормативів якості води з урахуванням віддалених наслідків її тривалого використання. Гігієнічні вимоги до показників якості води залежать від призначення води,
 3. Контрольні питання
  1. Які види матеріалів можуть контактувати з харчовими продуктами? 2. Які гігієнічні вимоги пред'являються до матеріалів, що контактують з харчовими продуктами? 3. Що входить в гігієнічні показники якості полімерних матеріалів? 4. Що впливає на гігієнічні показники якості полімерних матеріалів? 5. Що таке модельні розчини? 6. Як оцінюються
 4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ попереджувальний і поточний ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ПІДПРИЄМСТВАМИ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ.
  За функціями, рішенням і конкретним завданням державний санітарний нагляд прийнято ділити на попереджувальний і поточний. Попереджувальний санітарний нагляд включає контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил при: 1. перспективного планування розвитку мережі підприємств громадського харчування; 2. Розробці норм проектування підприємств громадського харчування (СНиП);
 5. Порушення ритму і провідності серця
  770 - 3781 - 5792 - 2 803- 4771 - 4782 - 5793 - 1 804- 1772 - 2783 - 4794 - 4 805- 3773 - 3784 - 4795 - 2 806- 2 774 - 3785 - 3796 - 2 807- 1775 - 3786 - 1797 - 4 808- 4776 - 5787 - 5798 - 3 809-