Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Хащенко Т. Г .. Особистісна готовність студентів До підприємницької діяльності: Психологічний зміст та умови формування, 2011 - перейти до змісту підручника

Методи дослідження

Для вирішення поставлених завдань у дослідженні були використані три групи методів: теоретичні методи (історіографічний, порівняльний, систематизації та концептуалізації наукових ідей, моделювання); методична програма емпіричного дослідження, що включив констатуючий і формуючий експерименти з використанням психодіагностичних методик та анкет: опитувальників А. Мехрабіана «Мотивація досягнення» і «Мотивація афіліації», «Рівень суб'єктивного контролю» Е.Ф. Бажина та ін., «MSTAT» Д. Макклейна в адаптації Є.Г. Луковицького, шкали «Готовність до ризику» опитувальника «ЛФР-25» Т.В. Корнілової, опитувальників «Прогностична здатність» Л.А. Регуш, «Індивідуальна міра рефлексивності особистості» А.В. Карпова, «ЦОР» Т.С. Кабаченко, рисуночного фрустрационного тесту С. Розенцвейга, авторської модифікації анкети А.Д. Карнишева

«Пояснення бідності / багатства», модифікованих шкал анкети «Моя життєва перспектива» Е.А. Мисько і Н.В. Тарабрина, анкети «Моральна оцінка грошей» Є.І. Горбачової та А.Б. Купрейченко, авторської анкети «Привабливість підприємницької діяльності», анкети Мінсільгоспу Ульяновської області «ПНП« Розвиток АПК »очима населення»; методи обробки та інтерпретації результатів: Манна-Уїтні U-критерій, Sign-тест, кореляційний метод Спірмена, кластерний і факторний аналіз, метод множинної регресії з використанням програмних пакетів «Statistika 8,0» і «SSPS13 for Windows», порівняльний аналіз, інтерпретаційний метод, графічні методи представлення отриманих даних).


Етапи дослідження: Перший, підготовчий етап (2001-2004 рр.), Полягав у аналізі зарубіжних і вітчизняних наукових праць, присвячених підприємництву, розробці концептуальної моделі ЛГПД. Другий етап (2004-2006 рр.) Був присвячений розробці теоретико-методологічної бази констатуючого експерименту, його організації, інтерпретації отриманих результатів. Третій етап (2006-2011 рр.) Включав моделювання формування ЛГПД студента в період його навчання у вузі, розробку технології формування ЛГПД в навчальному процесі, проведення формуючого експерименту, обробку та інтерпретацію отриманих даних, написання дисертаційної роботи.

Емпірична база дослідження визначалася його планом та методичної програмою. Емпірична складова дисертаційного дослідження представлена двома частинами: емпіричної перевіркою розробленої концептуальної моделі на матеріалі аграрних підприємців (п'ять серій) і формуючим експериментом, спрямованим на перевірку ефективності розробленої технології, що складається з двох етапів (трьох серій).
В цілому в дослідженні в якості піддослідних і респондентів взяли участь 2419 чоловік. У різних серіях емпіричних досліджень взяли участь студенти вузу (460 осіб), викладачі вузу (140 осіб), аграрії, залучені в сферу аграрного підприємництва: керівники недержавних аграрних підприємств, фермери, фахівці негосу

дарчих аграрних підприємств, господарі особистих підсобних господарств (всього 1819 людини різного віку і статі).

Участь в експериментах. Представлений у дисертаційному дослідженні матеріал - власні емпіричні дослідження автора.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Методи дослідження"

 1. ПОНЯТТЯ Про вродженої та спадкової ХВОРОБАХ
  Частота вродженої та спадкової патології в популяції становить в середньому 5% від числа новонароджених дітей. Половину займають вроджені вади розвитку. Загальне число спадкових хвороб людини перевищує 4,5 тис. Більшість з них обумовлено генними мутаціями, тобто молекулярними змінами на рівні ДНК. Хромосомних синдромів описано понад 600. Спадкові
 2. Фізичний розвиток. Методи визначення та оцінки фізичного розвитку дітей
  Під фізичним розвитком розуміють сукупність морфологічних і функціональних ознак організму: ріст, вага, окружність грудної клітки, ємність легенів, м'язова сила рук і т. Д. Фізичний розвиток безпосередньо пов'язано із станом серцево-судинної, дихальної, травної, опорно-рухової та інших систем . У свою чергу від рівня фізичного розвитку залежить стійкість
 3. Зберігання та перевантаження сипучих матеріалів
  1. Відповідно до нової редакції «Методичного посібника з розрахунку викидів від неорганізованих джерел у промисловості будівельних матеріалів», Новоросійськ, 2002р., Погодженої НДІ Атмосфера, для визначення викидів забруднюючих речовин при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт, а також при статичному зберіганні сипучих вантажів доцільне використання наступних положень.
 4. Загальна оцінка санітарно-епідеміологічного стану підприємств громадського харчування
  Загальна оцінка санітарно-епідеміологічного стану оцінюється в балах по 5 основних факторів санітарно-епідеміологічного ризику виникнення харчових отруєнь та інфекційних захворювань (табл. 17). Стан підприємства громадського харчування оцінюється в балах: - при дотриманні всіх санітарно-гігієнічних правил - 100 балів; - Задовільний стан підприємства - 91-100
 5. Непритомність при аномалії Арнольда - Кіарі
  Аномалія Арнольда - Кіарі характеризується зміщенням ділянок мозочка або мозкового стовбура в хребетний канал у зв'язку з порушенням розвитку задньої черепної ямки. Синкопальні стани при цій формі патології можуть виникати на тлі розгорнутої клінічної картини захворювання, рідше - при його дебюті. Непритомність розвиваються при зміні положення голови, напруженні, фізичному навантаженні.