Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Вербина Г. Г .. Психолого-акмеологічна концепція розвитку професійного здоров'я фахівця, 2011 - перейти до змісту підручника

Методи дослідження

Для реалізації поставлених завдань і перевірки гіпотез застосовувався комплекс взаємодоповнюючих методів. У процесі дослідження застосовувалися такі загальнонаукові методи: теоретико-методологічний аналіз наукових робіт, що відображають стан вивченості проблеми розвитку професійного здоров'я фахівця; психолого-акмеологічний аналіз, що дозволяє обгрунтувати сутнісну характеристику розвитку професійного здоров'я; ретроспективний аналіз розробки проблеми психолого-акмеологічного супроводу розвитку професійного здоров'я фахівця; опитувальні методи, включене спостереження, спрямовані на осмислення психолого-акмеологічних умов і факторів розвитку професійного здоров'я фахівця; аналіз даних, що дозволяє оцінити вплив психофізіологічних особливостей особистості, ціннісних орієнтацій, самоотношения, стресостійкості, рівня тривожності, депресивних станів, рівня емоційного вигорання, рівня емоційного інтелекту та ін., на ефективність розвитку професійного здоров'я фахівця. Використовуючи методологію акмеографіческого підходу для аналізу розвитку професійного здоров'я фахівця і умов його розвитку, автором розроблені здоров'язберігаючих корекційно-розвивальні дослідницько-навчальні комплекси. На Експериментальне дослідження використовувалися: теоретичний аналіз, інтерпретація та узагальнення наукових даних, опитування (анкетування та інтерв'ю), спостереження, самоспостереження, тестування, вивчення продуктів діяльності, метод експертних оцінок. Корекційно-розвиваючий етап включав розвиває здоров'язберігаючих експеримент.

До складу психодіагностичного комплексу входили: 1. Тест-опитувальник «Самоотношение» (В.В. Столін, С.Р. Пантілеев). 2. «Багаторівневий особистісний опитувальник« Адаптивність »(МЛО-АМ) (модифікований варіант). 3. Опитувальник САН (Самопочуття-Активність-Настрій) В.А. Доськина та ін. 4. Діагностика рівня емоційного вигорання В.В. Бойко. 5. Методика СМОЛ. 6. Визначення нервово-психічної стійкості (НПУ) та ризику дезадаптації в стресі за методикою "Прогноз". 7. Експрес-діагностики неврозу К. Хаккен і Х. Хесса. 8. Визначення стресостійкості та соціальної адаптації Холмса і Раге. 9. Діагностика типу темпераменту по Я. Стреляу. 10. Діагностика самооцінки рівня тривожності за Ч.Д. Спілбергеру (адаптація Ю.Л. Ханіна). 11. Вимірювання рівня тривоги Тейлора (адаптація Т.А. Немчинова). 12. «Ціннісні орієнтації» М. Рокича. 13. «Індикатор копінг-стратегій» (Д. Амірхан). 14. Методика «Аналіз своїх обмежень» М. Вудкока і Д. Френсиса. 15. Опитувальник «Підлітки про батьків» (ADOR, Шефер). 16. Самооцінка психічних станів особистості за Г. Айзенком. 17. Методика Х. Шмішека «Акцентуація характеру». 18. Методика АСВ («Аналіз сімейних взаємин» Е.
Г. Ейдеміллер). 19. Методика Р. Плутчика, Г. Келерман «Механізми психологічного захисту».

У ході здоровьесберегающего корекційно-розвивального експерименту використовувалися: 1. Авторська методика проведення здоровьесберегающего корекційно-розвивального тренінгу. 2. Тренінгові програми трансактного аналізу Е. Берна. 3. Здоров'язберігаючих системи та комплекси нейролінгвістичного програмування. 4. КПО Х.К. Лейнера. 5. Метод саногенного мислення Ю.М. Орлова. 6. Здоров'язберігаючих методи гештальттерапии і психосинтеза Р. Ассаджиоли. 7. Медитація.

Методи обробки емпіричних і експериментальних даних включали: порівняльний аналіз емпіричних даних, кількісний (статистичний), кореляційний аналізи. При інтерпретації використовувалися графіки, діаграми, порівняльні таблиці, матричні малюнки статистичних оцінок досліджуваних параметрів.

Емпірична база дослідження. Загальне число обстежених склало 1800 чоловік. Основну вибірку складають керівники, медичні працівники, викладачі вузів, вчителі, юристи та ін. (1200 осіб). В рамках проведення порівняльних досліджень в вибіркову сукупність також включені підприємці, студенти (в цілому більше 600 чоловік).

Емпіричні дослідження розвитку професійного здоров'я фахівця проводилися протягом 13 років і включали кілька етапів.

Перший етап дослідження (1997-2000 рр.): Визначення мети, завдань, об'єкта та предмета дослідження; висунення основних гіпотез; вивчення наукової літератури з проблеми дослідження. Аналіз та узагальнення матеріалу, отриманого на цьому етапі дослідження, дозволили визначити основні протиріччя, пов'язані з вивченням здоров'я особистості, і привели автора до розуміння значущості розробки психолого-акмеологічної концепції розвитку професійного здоров'я фахівця.

На даному етапі проведені соціально-психологічні дослідження регуляції емоційних станів, психічного здоров'я фахівців із застосуванням психотехнологій управління емоційними станами. Дослідження проводилися як в рамках запланованих науково-дослідних робіт (зокрема, під науковим керівництвом автора за період 1997-2000 рр. З даної теми було захищено більше 15 дипломних робіт, видано навчально-методичний посібник «Емоційна тривожність і стрес в житті підприємців» ( 1998), так і у вигляді виступів і окремих повідомлень на міжнародних конгресах, всеукраїнських, регіональних та міжрегіональних науково-практичних конференціях.

Другий етап (2000-2005рр.) Був націлений на розробку теоретико-методологічних основ вивчення розвитку професійного здоров'я фахівця, перевірку висунутих гіпотез, уточнення понять, подальшу операционализацию основних категорій, розробку діагностичного інструментарію і його апробування, проведення здоровьесберегающего корекційно-розвивального експерименту (автором видані за даний період п'ять навчально-методичних посібників: «Практикум з клінічної психології» (2002); «Емоції і почуття керівників в сучасних умовах» (2003); «Прикладна соціальна психологія» (2003); «Стреси і управління емоційними станами» (2005 ); «Психокоррекция і психопрофилактика» (2005) і дві монографії: «Емоції і психічне здоров'я підприємців» (2002); «Емоційний профіль особистості керівника» (2004), що включають теоретичний аналіз досліджуваної проблеми.


Третій етап (2005-2010рр.) Включав розробку психолого-акмеологічної концепції розвитку професійного здоров'я фахівця, апробування моделі, алгоритмів і здоров'язберігаючих технологій його формування, дослідження закономірностей, умов і факторів оптимізації процесу розвитку професійного здоров'я фахівця. Результати проведеної науково-дослідної роботи доповідалися на міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних наукових конференціях, опубліковані в семи навчально-методичних посібниках: «Психологія здоров'я» (2006); «Психологія стресу» (2007); «Основи психосоматики» (2007); «Психологія емоцій» (2008); «Психокоррекция в гештальттерапии» (2008); «Проективна психодіагностика» (2009); «Нейролінгвістичне програмування» (2009) і трьох монографіях «Інтеграція индивидного, психічного та професійного здоров'я» (2008); «Акмеологічна концепція розвитку индивидного, психічного та професійного здоров'я фахівця» (2009), «Акмеологічна концепція розвитку акмеологічного здоров'я фахівця» (2010), відображені більш ніж в 180 публікаціях автора.

Достовірність, надійність і обгрунтованість результатів дослідження забезпечена логікою побудови теоретико-методологічних основ роботи на всіх етапах її здійснення; аргументацією концептуального задуму із залученням емпіричних даних; комплексним підходом до дослідження проблеми; використанням взаємодоповнюючих методів дослідження; зіставленням отриманих результатів до і після проведення експериментального дослідження; аналізу даних, отриманих експериментальним шляхом; проведенням статистичної обробки даних за допомогою t-критерію Стьюдента та коефіцієнта рангової кореляції Спірмена. Оцінка достовірності відмінностей між показниками експериментальних і контрольної груп здійснювалася за допомогою дисперсійного аналізу. Підвищенню репрезентативності дослідження сприяли великий об'єм і різнорідність вибірки.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Методи дослідження"

 1. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ спадкових хвороб
  Незважаючи на різноманіття клінічної картини спадкових захворювань, можна виділити їх загальні риси, що дозволяє виявити або виключити наявність патології у обстежуваного. Основою формування спільності клінічних характеристик різних форм спадкових хвороб є генетичний контроль ключових ланок обміну речовин і морфогенетичних процесів. Хоча спадкові захворювання,
 2. Епідеміологія
  Предметом вивчення епідеміології є інфекційні, або заразні хвороби людини, які викликаються живими збудниками - бактеріями, грибками, вірусами та ін. Збудники заразних хвороб - предмет вивчення мікробіології, але деякі питання їхнього життя вивчає епідеміологія. Заразна хвороба виникає при взаємодії збудника хвороби і організму в певних умовах середовища.
 3. Хімічні засоби дезінфекції
  Одним з найпоширеніших методів дезінфекції є хімічний метод. При цьому використовуються хімічні речовини - дезінфектанти (дезінфекційні, дезінфікуючі засоби). Хімічні речовини, що вбивають бактерій, називають бактерицидними (від лат. Caedo - вбиваю), а речовини, які пригнічують їх життєдіяльність - бактериостатическими. Концентрації сполук, що викликають
 4. Обмін речовин і енергії.
  Загальне поняття про обмін речовин Виділення енергії відбувається в результаті окислення складних органічних речовин, що входять до складу клітин, тканин і органів людини до утворення більш простих сполук. Витрата цих поживних речовин організмом називається диссимиляцией. Утворюються в процесі окислення прості речовини (вода, вуглекислий газ, аміак, сечовина) виводяться з організму з
 5. Обґрунтування доцільності розробки нової техніки
  Доцільність розробки удосконаленого приладу визначається його роллю і значенням для медичних установ. При цьому важливо, щоб цей прилад був економічно ефективний і високої якості. Якість же залежить від функціонально-технічних характеристик, а його зміна оцінюється індексом технічного рівня розробляється приладу. Для визначення індексу технічного рівня