Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Бєлов В.Г .. Психолого-акмеологические супровід підлітків з делінквентною поведінкою: концепція, модель, технології, 2010 - перейти до змісту підручника

«Концептуальні засади психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою»

У другій главі дисертації наведено матеріали, присвячені обґрунтуванню напрямків, умов і рекомендацій щодо вдосконалення системи психолого-акмеологічного супроводу підлітків з деліквентною поведінкою. Тут же представлена структурно-функціональна модель та обґрунтовані принципи психолого-акмеологічного супроводу соціалізації підлітків з делінквентною поведінкою.

Виявлені в дослідженні структурні компоненти, рівні та етапи соціалізації особистості підлітка взяті за основу побудови моделі.

В якості структурних елементів комплексно-цільової програми були виділені: цілі, психолого-акмеологічна інформація; організація процесу супроводу; форми, методи, способи психокорекції підлітків з делінквентною поведінкою з урахуванням типів агресивної поведінки; діяльність психологів та керівників спецустанов; контроль і самоконтроль в процесі виправлення. Важливим елементом комплексно-цільової програми є психолого-акмеологічна підтримка всіх учасників процесу соціалізації підлітків з делінквентною поведінкою (рис. 12).Рис.12.

 Структурна схема технологій програми психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкоюПоряд з перерахованими, в якості важливих елементів нами додатково були визначені: заходи, необхідні для роботи з делінквентності підлітками в ході навчання і у позанавчальний час; самоосвіта і самовиховання підлітків; аналіз і оцінка результатів їх діяльності, а також застосування засобів психокорекції у вигляді психологічного консультування та групових психолого-акмеологічних тренінгів.

У ході реалізації комплексно-цільової програми (КЦП) психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою запропоновані наступні чотири основні технології її забезпечення:

- Технологія інформаційного та методичного забезпечення всіх учасників процесу соціалізації, включаючи інформування вихователів і керівників про ціннісних орієнтаціях і інтересах делінквентна підлітків, умови їх виховання, життя, сім'ї, особливості особистості, скоєних протиправних діях і поведінці до прибуття в спеціалізрованное підприємство, а також інформування підлітків про умови утримання, формах і методах взаємодії підлітків та вихователів по виправленню і педагогічної корекції поведінки вихованців. Крім того, ця технологія включає методичне забезпечення елементів КЦП (методика психологічного консультування, методика проведення психолого-акмеологічних тренінгів та ін.), Інформування вихователів по особливостям і методикою роботи з делінквентності підлітками при різних типах агресивної поведінки, а також інформаційне забезпечення всіх учасників психологічного процесу на всіх етапах реалізації програми;

- Технологія психологічного забезпечення, що включає психологічну діагностику типу агресивної поведінки, психологічне консультування, психолого-акмеологические тренінги; заходи щодо цілеспрямованого підвищення рівня професійної майстерності вихователів спеціалізованих підприємств; індивідуальну виховну роботу з підлітками в навчальний та позанавчальний час;

- Технологія організаційного забезпечення комплексно-цільової програми, що включає розробку організаційних рішень (наказів, розпоряджень, директив, інструкцій) щодо реалізації КЦП, соціалізації підлітків і контролю її ефективності;

- Технологія використання зворотного зв'язку, яка забезпечує можливість оперативного отримання необхідної інформації про результати психологічного впливу та ефективності соціалізації підлітків і своєчасно коригувати форми і способи цього впливу.

Успішність процесу соціально-психологічної адаптації залежить багато в чому від самого індивіда, від його прагнення та бажання бути прийнятим і зрозумілим соціумом, зайняти гідне становище в ньому, проявити свою індивідуальність, досягти соціальної зрілості.


В даний час важливо ширше використовувати психологічні знання при організації профілактичної роботи щодо запобігання правопорушень серед молоді.

Побудова моделі соціалізації підлітків в умовах особистісно орієнтованої системи психолого-акмеологічного супроводу (рис. 13) передбачає виконання певної послідовності проектних дій: визначення мети; виділення структурних компонентів, етапів і рівнів соціалізації; виділення психолого-педагогічних умов, при яких даний процес буде протікати найбільш успішно; визначення змістовної діяльності психологів; розробка методів, форм і засобів, за допомогою яких може здійснюватися процес соціалізації.Рис. 13.

 Структурно-функціональна модель психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою

 В рамках практичної реалізації концепції психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою було виявлено, що діяльність психолога на виробничих майданчиках «Нового покоління» дозволяє більш ґрунтовно вникнути в життя підлітків з протиправною поведінкою, уточнити глибину зміни у них психічних властивостей, станів і процесів, максимально сприяти розвитку компенсаторно-пристосувальних механізмів психіки підлітка з різними відхиленнями, обгрунтовувати індивідуально-орієнтовані психокорекційні та реабілітаційні програми з метою якнайшвидшої соціально-психологічної адаптації даних контингентів.

Діяльність фахівців «Нове покоління» протікає у взаємодії з «важкими» підлітками. Це визначає необхідність постійного вдосконалення системи психолого-акмеологічного супроводу в даному підрозділі з метою профілактики відхилень поведінки, корекції соціально-небажаних мотивацій у підлітків, а також формування навичок оптимальної взаємодії в групах підлітків та попередження професійного вигорання у майстрів та вихователів, які безпосередньо працюють з даним контингентом .

Психолого-акмеологические супровід підлітків з делінквентною поведінкою - це система заходів, спрямованих на профілактику та корекцію девіантної та делінквентної поведінки у даного контингенту, а також оцінку індивідуально-психологічних особливостей та соціально-психологічних характеристик у них з метою попередження розвитку дезадаптивних розладів.

Керує і організовує роботу по психолого-акмеологічних супроводу неповнолітніх науково-дослідна лабораторія психологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою.

Процедура психолого-акмеологічного супроводу складається з соціально-психологічного вивчення і психологічного обстеження контингентів неповнолітніх і включає: 1) оцінку рівня розвитку пізнавальних психічних процесів, адаптаційних здібностей особистості (рівень нервово-психічної стійкості і поведінкової регуляції, комунікативні здібності, орієнтація на існуючі норми поведінки і вимоги колективу); 2) оцінку соціально-психологічних характеристик, у тому числі професійної спрямованості та мотиваційних установок; 3) вивчення деяких додаткових характеристик, що визначаються специфічними особливостями навчально-виховної та трудової діяльності.

Завданнями психолого-акмеологічного супроводу є: 1) встановлення індивідуально-психологічних особливостей особистості підлітків, рівня їх психічного, інтелектуального розвитку, наявності у них певних психофізіологічних якостей (підвищена тривожність, сугестивність, імпульсивність і т.
д.), що істотно вплинули на їх поведінку (у тому числі при виконанні яких-небудь професійних обов'язків), в психотравмуючих (кримінальних) ситуаціях підвищеної складності; 2) діагностику станів психічної напруженості непатологічного характеру (тривожності, страху, стресу, афекту і т.п.), які послужили причиною скоєння протиправних дій, неадекватної поведінки; 3) дослідження мотиваційної сфери особистості; 4) виявлення у підлітків з ознаками відставання в психічному розвитку непатологічного характеру здатності усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними; 5) професійна орієнтація підлітків і допомога їм в професійному самовизначенні; 6) визначення оптимальних алгоритмів занять на підставі індивідуально-психологічних особливостей з метою якнайшвидшого формування трудових навичок за рахунок формування індивідуального стилю навчання та діяльності для оптимізації функціонального стану неповнолітніх; 7) раціональний розподіл підлітків за профілями підготовки та спеціалізаціями; 8) поглиблене психологічне вивчення підлітків з ознаками утрудненою адаптації до навчально-виховному процесу і трудової діяльності з метою розробки пропозицій керівництву і майстрам з проведення індивідуальної роботи; 9) участь у комплектуванні виробничих груп з урахуванням психологічної сумісності; 10) виявлення осіб з нервово-психічною нестійкістю.

Психолого-акмеологические супровід неповнолітніх правопорушників проводиться в період надходження їх в «Нове покоління», а також у процесі навчання і виховання протягом усього періоду їх перебування на виробничих майданчиках.

В рамках розробленої концепції психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою показано, що в найзагальнішому вигляді діагностичну, консультативну та корекційну роботу з неповнолітніми правопорушниками з метою первинної, вторинної та третинної профілактики правопорушень необхідно вести на п'яти найважливіших рівнях: 1. Психофізіологічний рівень показує сформованість компонентів, що складають внутрішню фізіологічну і психофізіологічну основу всіх систем розвивається суб'єкта. 2. Індивідуально-психологічний рівень визначає розвиток основних психологічних систем (пізнавальної, емоційної і т.д.) суб'єкта. 3. Особистісний рівень висловлює специфічні особливості самого суб'єкта як цілісної системи, його відмінність від аналогічних суб'єктів, що перебувають на даному етапі розвитку. 4. мікрогрупповой рівень показує особливості взаємодії розвивається суб'єкта як цілісної системи з іншими суб'єктами та їх об'едіненіямі.5. Соціальний рівень визначає форми взаємодії суб'єкта з більш широкими соціальними об'єднаннями і суспільством в цілому.

Виходячи з цього і має будуватися система роботи психологів, соціальних працівників і педагогів в підліткових центрах і клубах при організації та проведенні роботи з профілактики правопорушень серед неповнолітніх правопорушників в рамках їх психолого-акмеологічного супроводу.

Таким чином, результати формуючого психолого-акмеологічного дослідження підтвердили ефективність розроблених критеріїв, технологій та програми діагностики, прогнозування, корекції та реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою в умовах трудової зайнятості на спеціалізованому підприємстві.

Результати дослідження дозволили підтвердити гіпотезу дослідження, а також обґрунтувати і сформулювати наведені нижче висновки та практичні рекомендації.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "« Концептуальні засади психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою »"

 1. ХВОРОБИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ НЕСУМІСНОСТІ матері та плоду за антигенами КРОВІ
  Це самостійна група спадкових хвороб, обумовлених несумісністю матері і плоду за антигенами крові. Схематично процес несумісності може бути представлений таким чином. Припустимо, жінка має резус-негативну кров. У плоду резус-позитивна кров. Він успадкував від батька один з алельних генів, що визначає наявність резус-фактора. В період
 2. СКЛАДАННЯ родоводів
  Складання родоводу починається зі збору відомостей про сім'ю, і насамперед зі збору відомостей про пробанд - індивіді, який є предметом інтересу дослідника (лікаря, педагога). Найчастіше це хворий або носій досліджуваного ознаки. Однак за медико-генетичною консультацією можуть звертатися і здорові індивіди. У цьому випадку використовується термін «отримує консультацію». У графічному
 3. Геогельмінтози
  Аскаридоз - викликається аскаридами, що паразитують в тонкому кишечнику людини. Це круглі черв'яки із загостреними кінцями. Довжина тіла самки 25-40 см, самця - 15-20 см. Єдиним джерелом збудників аскаридозу є хвора людина. Самка аскариди відкладає на добу до 200-240 тис. Незрілих яєць (розмір їх 0,06 х 0,04 мм), які з випорожненнями людини потрапляють у навколишнє середовище. Яйця
 4. Класифікація джерел газопилових викидів.
  На рис. 2.1 наводиться класифікація джерел забруднення атмосферного повітря основними технологічними процесами деревообробної промисловості. Справжня методика містить розрахункові формули і питомі показники виділень (викидів) забруднюючих речовин від ряду основних виробничих процесів і обладнання, вивчених досить добре з точки зору впливу їх на
 5. Відмова кардіостимулятора
  Принципово як і будь інший прилад, кардіостимулятор може відмовити. Однак з урахуванням високої надійності сучасної мікропроцесорної техніки і наявністю у стимулятора дубльованих систем безпеки - це відбувається вкрай рідко, ймовірність відмови складає соті частки відсотка. Імовірність відмови з принесенням шкоди пацієнтові ще менше. Слід поцікавитися у свого лікаря - як буде