Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
Попередня Наступна
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Громадянське виховання як відображення інтересів особистості, суспільства і держави

Громадянське виховання має давню історію. Історія громадянського виховання також відображає дуалізм інтересів особистості, суспільства і держави. Ще Платон зазначав у своїх роботах значення громадянської чесноти як наслідку державної власті1. Він мислив моральність тільки як субстанциальную загальність державного організму, а індивідуальність - як злам і руйнування цієї загальності. У XVIII в. філософська думка європейських учених породила роздуми про полісе2 і поділі держави і суспільства як самостійних суб'єктів організації гуртожитку. У даний період диференціюються уявлення про громадянина як citizen, активному члені цивільної спільності, і громадянина як bourgeois, її економічному суб'єкті. У даний період виникає і проблема громадянського виховання: "Під тиском необхідності боротися або з природою, або з громадськими установами доводиться вибирати одне з двох - створювати або людини, або громадянина, бо не можна створювати одночасно того й іншого" 3.

Державне й суспільне, громадське і приватне в співвіднесеності і взаємовплив завжди було в сфері уваги вчених. Ці проблеми поряд з вченими давнину і пізнього середньовіччя розглядали філософи Д.Готье, Т. Гоббс, І.В.Ільенков, Б. Констан, І. Кант, Х.Крінгс, А.Ф.Лосев, Н.Луман, Н.О .Лосскій, К.Маркс, В.С.Соловьев, П.А.Флоренский, А.Фергюсон, А. Шопенгауер, Л.Штраус, Ф.Енгельс та ін. Про це на різних етапах розвитку науки розмірковували і писали психологи і педагоги К.А.Абульханова, Г.М.Андреева, Б.Г.Ананьев, А.
Адлер, В.М.Бехтерев, Ш.Бюлер, А.В. Брушлинский, Л.А.Вербіцкая, Б.Г.Гершунскій, А.А.Деркач, І. О. Зимня, П.Ф.Каптерев, Н.В.Кузьміна, С.В.Рождественскій, В.Райх, В. А.Сластенін, Е. Еріксон та ін.

Що ж розуміється сьогодні під громадянським вихованням? Характеризуючи обсяг поняття, багато дослідників визначають його як вплив суспільства на особистість в цілому; цілеспрямовану діяльність, покликану формувати систему якостей, поглядів і переконань особистості.

Таким чином, громадянське виховання, становлення громадянськості відбувається як в умовах стихійного впливу на розвивається людини факторів суспільного буття, так і під впливом контрольованих обставин, спеціально створюваних умов. Громадянське виховання, будучи елементом соціалізації особистості, здійснюється через освіту та організацію життєдіяльності громадянського суспільства. Поряд з іншими обумовленими в педагогіці напрямами виховної роботи (політичне, інтернаціональне, моральне, естетичне, трудове, фізичне, правове, екологічне, економічне виховання), громадянське виховання особистості є необхідним для досягнення "акме".

За інституціональними ознаками виділяють: сімейне, шкільне, позашкільне, конфесійне (релігійне), виховання за місцем проживання, виховання в дитячих, юнацьких організаціях, виховання в спеціальних освітніх учрежденіях1. Сучасні психолого-педагогічні дослідження (А.А.Гудзовская, Н.Л.Жільцов, Н.А.Коваль, С.В.Калініна, Л.Е.Міловідова. Є.
С.Романова, Ф.Д.Рассказов, та ін.) Дозволяють стверджувати, що найбільш важливим віковим етапом становлення громадянськості є старший шкільний і студентський вік - вік професійного самовизначення та становлення особистості в професії. У зв'язку з цим можна говорити про віковому етапі громадянського та професійного становлення особистості на шляху до "акме".

За стилем відносин між вихователями та вихованцями розрізняють авторитарне, демократичне, ліберальне, вільне виховання; в залежності від тієї чи іншої філософської концепції виділяються прагматичне, аксіологічні, колективістська, индивидуалистские й інше воспітаніе2. Слід вважати, що домінуюча в суспільстві концептуальна модель виховання буде певною мірою визначати особливості формування і вираженість громадянської позиції особистості, а також особливості її прояву в суспільному житті і професійній діяльності.

Якщо "акме" людини складається з багатьох систем суспільних відносин, суспільних зв'язків (я - мої друзі, я - моя сім'я, я - мій трудовий колектив, я - жителі мого міста, я - громадяни моєї країни та ін.), То що реалізується в суспільстві концепція громадянського виховання неминуче буде наповнювати "акме" певним змістом.

У той же час слід зазначити, що психічні утворення особистості, що складаються в громадянськість як властивість, практично не досліджені, як, втім, не досліджені і психолого-педагогічні умови становлення громадянськості.
Попередня
Наступна
Перейти до змісту підручника

Інформація, релевантна "Громадянське виховання як відображення інтересів особи, суспільства і держави"

 1. СПИСОК НАУКОВИХ РОБІТ, опублікованих за темою дисертації
  Статті, опубліковані у виданнях, рекомендованих ВАК МО і науки РФ 1. Дусказіева, Ж.Г. Вплив батьківського відношення на гендерні особливості прояву тривожності часто хворіючих дітей старшого дошкільного віку [Текст] / Ж.Г. Дусказіева // Сибірський педагогічний журнал. - Новосибірськ, 2008. - № 13. - С. 324-334 (0,6 п. Л.). 2. Дусказіева, Ж.Г. Особливості батьківського
 2. Класифікація хромосомних хвороб
  Хромосомні хвороби це група патологічних станів, обумовлених мутаційними змінами в хромосомному наборі (таблиця 1). Таблиця 1 Частота народження захворювань, викликаних різними типами анеуплоїдії у людини {foto14} Показано, що приблизно у 40% спонтанних абортів і 6% всіх мертвонароджених є хромосомні зміни. У той же час, близько 6 з 1000
 3. ВСТУП
  Спадковість завжди представляла собою одне з найбільш важкопоясненних явищ в історії людства. Ще в давнину люди намагалися розгадати явище спадковості, несвідомо застосовуючи генетичні методи в розведенні рослин і тварин. Відносно людини також були життєві спостереження, що відносяться до спадкоємства найрізноманітніших ознак: кольору волосся, очей, форми
 4. Гігієнічні основи проектування та будівництва харчових об'єктів
  Розширення мережі харчових підприємств і зростання виробництва продуктів харчування нерозривно пов'язані з будівництвом нових і реконструкцією діючих об'єктів, доведення до сучасного рівня їх технічної оснащеності. Органи санітарної служби в таких випадках зобов'язані забезпечити суворе дотримання діючих санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм при відведенні
 5. Первинне фацілітівное перкутанне коронарне втручання з тромболізису
  Результати фацілітівного перкутанного коронарного втручання визначалися в малих групах досліджень PRAGUE-1 і SPEED (GUSTO-4 Pilot; SPEED - Strategies for Patency Enhancement in the Emergency Department). По-казано, що застосування половинної дози t-PA (активатор тканинного плазміногену) перед плано-вим первинним перкутанним коронарним втручанням призводить до збільшення кількості