Головна // Психологія // Акмеологія
ЗМІСТ:
Російська академія наук. Психологія людини в сучасному світі, 2009
Даний збірник наукових праць - матеріали Всеросійської ювілейної наукової конференції, присвяченої 120-річчю з дня народження видатного вітчизняного психолога Сергія Леонідовича Рубінштейна (1889-1960). Представлені матеріали є тематичними і присвячені психології розвитку і акмеології, екзистенційним проблемам сучасної психології та рубінштейновскім традиціям дослідження і експеріментатікі
ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ, ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ, акмеології
Психологія розвитку
Загальні закономірності функціонування психіки як методологічні основи психології розвитку людини
Детермінанти розвитку суб'єктності в підлітковому віці
Розвиток розуміння себе та іншого як проблема свідомості
Вікові кризи дитинства і отроцтва: дискусійні проблеми
Образ батьків у агресивних і неагресивних підлітків
Стратегії контролю поведінки в проблемній ситуації у дітей з різним типом темпераменту
Динаміка соціального інтелекту в юнацькому віці
Фактори розвитку самосвідомості в період ранньої дорослості
Вікові особливості дитячого мовного спілкування: взаємини співрозмовників у діалозі
Здатність до символізації як показник розвитку та інтеграції «Я» при розладах аутистичного спектру
Наслідки маніпулятивного спілкування: ставлення до інших і до себе у дітей підліткового віку
Психологічні наслідки раннього навчання
Ціннісні детермінанти переживання криз середньої дорослості
До питання про впорається поведінки суб'єкта діяльності в різні періоди дорослості
Психологічне здоров'я і зрілість особистості як мети віково-психологічного консультування
Ефект респондента в оцінках емоційних і поведінкових проблем молодших школярів
Інтелектуальний статус дошкільнят на екологічно неблагополучних територіях забайкальського краю
Емоції та їх зв'язку з пізнавальними процесами
Гендерні відмінності інтелекту і креативності дорослих людей
Індивідуально-типологічні та характерологічні маркери формування комп'ютерної ігрової залежності у підлітків 14-16 років
Акмеологія
Суб'єктність і суб'єктивність в акмеологічному розвитку людини
Акмеологічний підхід до вивчення людини як суб'єкта розвитку і саморозвитку
Акмеологические основи самореалізації особистості в основних сферах життєдіяльності людини
Принципи розвитку, самодіяльності та рефлексивності як методологічні орієнтири процесу проффесиональной самовдосконалення педагога
Два способи життя (за С. Л. Рубінштейну) - дві моделі професійної життєдіяльності людини в сучасному світі
Акмеологическое вивчення історичної особистості в контексті монгольської традиційної культури
Механізми досягнення продуктивних рівнів у психолого-педагогічній підготовці фахівців
Психологічні аспекти педагогічної практики у світлі наукових поглядів С. Л. Рубінштейна
Еталонний образ фахівця як компонент акмеологічної культури особистості
Соціалізація в квадраті: гетерохронность і нелінійна динаміка професійного становлення суб'єкта в соціономічних професіях
Акмеологические проблеми використання соціально - психологічних резервів у професійній самореалізації працівників, які займаються юридичною працею
Професійна самореалізація фахівця: концептуальний підхід
Психологія розвитку особистості
Відбите самоставлення особистості і його динаміка
Мотивація досягнення успіху і уникнення невдачі московських студентів
Современнное стан проблеми дослідження особистісної рефлексії суб'єкта
Проблеми становлення особистості в період дорослішання
Проблема «психологічного забезпечення» розвитку суб'єктності особистості в освітньому просторі
Характеристика значущих життєвих завдань в юнацькому віці
Маніпулювання в умовах професійно - педагогічної діяльності
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В праці С. Л. Рубінштейн та В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
Розвиток ідей С. Л. Рубінштейна про людське буття
Постановка і аналіз проблем буття в працях С. Л. Рубінштейна
Проблема відповідальності в науковій спадщині С. Л. Рубінштейна та її розвиток в концепції відповідальності особистості як властивості суб'єкта життєдіяльності
Філософська концепція людини С. Л. Рубінштейна в контексті гуманістичної і позитивної психології
Науковий аналіз людського буття в працях С. Л. Рубінштейна та сучасної психології
Єдність екзистенціальних положень про людину і світ в теоріях особистості С. Л. Рубінштейна та В. Франкла
Життєве самоздійснення людини в працях С. Л. Рубінштейна і в сучасній психології
Підхід до діагностики ціннісно-смислових аспектів світогляду з позиції філософсько - етичної концепції людини С. Л. Рубінштейна
Рішення проблеми сенсу з теоретичних позицій С. Л. Рубінштейна
Екзистенційні проблеми в сучасній психології
Екзистенційні проблеми в працях С. Л. Рубінштейна і в сучасній психології
Проблема сенсу в контексті життєвого шляху особистості
Проблеми екзистенціальної психології в роботі С. Л. Рубінштейна «Людина і світ»
До проблеми особистісного вибору
Сутнісні характеристики розуміння як способу освоєння дійсності
Екзистенційні проблеми в ХХІ столітті
Екзистенціальна інтерпретація турботи про іншу людину
Смерть і Я
Дослідження екзистенційних ресурсів особистості в період переживання психологічної кризи
Страх смерті як екзистенційна проблема
РУБІНШТЕЙНОВСКІЕ ТРАДИЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЕКСПЕРІМЕНТАТІКІ
Рубінштейновскіе традиції психологічної освіти в Московському університеті
Феномен колективного знання: узгодження індивідуальних когнітивних структур або формування надіндивідуальної психологічної структури?
Актуальність ідей С. Л. Рубінштейна для сучасних міжнародних досліджень
Експериментальне дослідження «людино - комп'ютерного» взаємодії з використанням програмного комплексу «ЕргоМастер»
Особливості змісту соціальних уявлень про відповідальність
Психологія волі в працях С. Л. Рубінштейна: емпіричне підтвердження теоретичних висновків
Наукова та громадська діяльність С. Л. Рубінштейна в Одесі