Головна
Головна // Психологія // Акмеологія
ЗМІСТ:
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2002
Викладаються теоретико-методологічні та практичні питання за програмою курсу. Глави та розділи підручника за структурою і змістом відповідають державному освітньому стандарту з дисципліни "Акмеологія". Рекомендовано Навчально-методичною радою РАГС для слухачів різних форм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, які вивчають навчальний курс "Акмеологія". Видання відповідає державному освітньому стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю "Державне та муніципальне управління".
Вступ
Загальна акмеологія
Предмет акмеології та її місце в системі наук
Предмет і понятійний апарат акмеології
Місце акмеології в системі суспільствознавства та людинознавства
Соціокультурний контекст акмеологічного пізнання
Науково-методологічні орієнтації акмеологічних досліджень і розробок
Зв'язки акмеології з обществознанием
Взаємозв'язку акмеології з людинознавства
Структура рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності
Завдання акмеології
Комплексне вивчення розвитку людини на ступені дорослості
Виявлення мікро- і макроакме, що досягаються людьми в индивидной, особистісному і суб'єктному розвитку
Вивчення процесу оволодіння людиною професією
Методологічні принципи і підходи в акмеології
Загальні методологічні та конкретні методологічні підходи та принципи в акмеології
Общеметодологические підходи в науковому дослідженні (комплексний, системний, суб'єктний)
Общеметодологические принципи наукового дослідження (детермінізму, розвитку, гуманізму)
Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
Принцип детермінізму розвитку
Механістична трактування детермінізму
Особливості акмеологічного розуміння детермінації
Структурні типи детермінації розвитку
Методи акмеології
Специфіка і сутність акмеологічної діагностики
Теоретико-методологічні основи та концептуальні підходи в діагностиці
Специфіка об'єкта, предмета і завдань акмеологічної діагностики
Специфіка діагностичного показника
Основні методологічні принципи акмеологической діагностики
Основні методи діагностики та види діагностичних досліджень
Специфіка побудови вибірки в діагностиці
Методи акмеологічних досліджень
Експеримент в акмеології
Експеримент як метод дослідження
Види експерименту
Діагностичні методи
Загальна характеристика діагностичних методів. Тестові методики в акмеології
Психобіографічний метод
Акмеологічна експертиза
Акмеологическое вивчення людини як індивіда, особистості, суб'єкта діяльності
Акмеологическое розуміння людини як індивіда
Індивід і індивідуальність
Типологія індивідуальностей
Темперамент
Розподіл успадкованих ознак
Акмеологическое розуміння особистості
Психологічний підхід до особистості
Співвідношення акмеологічного і психологічного підходів до особистості
Співвідношення психологічного і акмеологічного підходів до особистості
Співвідношення ідеалу "вершини" розвитку особистості, її реального стану і способу вдосконалення як акмеологічна модель особистості
Акмеологическое розуміння суб'єкта
Суб'єктна парадигма в психології та акмеології
Дискусії про значення поняття суб'єкта
Основні напрямки вивчення суб'єкта в акмеології
Акмеологическое якість і критерії визначення суб'єкта
Акмеологічний підхід до періодизації вікового розвитку людини
Теоретичні принципи переодізаціі вікового розвитку
Основні характеристики людини в різні періоди його вікового розвитку
Основні характеристики людини в період дитинства
Основні характеристики людини в дошкільному віці
Основні характеристики людини в молодшому шкільному віці
Основні характеристики людини в підлітковому і юнацькому віці
Основні характеристики людини в період ранньої дорослості
Основні характеристики людини в період середньої дорослості
Основні характеристики людини в період пізньої дорослості і старості
Дорослість і зрілість як найважливіша для акмеології щабель життєвого циклу людини
Вершини у розвитку людини (або його "акме") і їх основні характеристики
Феномен "акме" і його головні характеристики
"Акме" в професійному розвитку людини
Сутність феномену "акме" у професійному розвитку
Види професійного "акме"
Критерії професійного "акме" у співвіднесенні з показниками професіоналізму та професійної компетентності
Умови досягнення професійного "акме"
"Акме" в контексті життєвого шляху людини
Підходи до вивчення життєвого шляху людини
Структура життєвого шляху
Особистість як суб'єкт життєвого шляху
Вищі досягнення - "акме" в життєвому шляху особистості
"Акме" в особистісному розвитку людини
"Акме" в контексті індивідуального розвитку людини
Індивідуальність в системі якостей людини і акме
Інтегральна індивідуальність як результат і як умова розвитку людини
Стиль як система узгодження індивідуальності людини із середовищем
Типологія стилів
"Акме" в контексті розвитку індивідуальності людини
Поняття індивідуальності
Сутність аутопсихологічна компетентності як способу розвитку "акме" в контексті індивідуальності
Акмеологические компоненти аутопсихологічна діяльності
Типології особистості та характеру
Види психологічних захистів
Типологія стилів мислення
"Акме" в груповий професійної діяльності
Робоча команда як соціально-психологічне поле колективного "акме"
Організаційне середовище робочої команди як зовнішнє умова розвитку колективного "акме"
Соціально-психологічні характеристики робочої команди як внутрішнє умова розвитку колективного "акме"
"Акме" громадянськості
Актуальність проблеми громадянського становлення особистості в суспільстві
Історико-акмеологічний аналіз понять "громадянин", "громадянськість"
Громадянське виховання як відображення інтересів особистості, суспільства і держави
Громадянськість і професіоналізм. Акмеологические умови і чинники громадянського становлення особистості
"Акме" громадянськості як вершина громадянської зрілості особистості професіонала
"Акме" як феномен розвитку групи, організації, спільності
"Акме" в художньо-творчої діяльності
Цілісність і неповторну своєрідність - важливі властивості людей та їх груп
Прикладна акмеологія
Види прикладної акмеології
Предмет і завдання прикладної акмеології
Прикладна акмеологія в структурі акмеологического знання
Методологічні підстави фундаментальної і прикладної акмеології
Критерії виділення прикладних областей акмеології
Педагогічна акмеологія
Сутність педагогічної акмеології
Критерії та рівні професіоналізму педагога
Види професійної компетентності педагога
Акмеограмма педагога
Акмеологические технології в праці педагога
Управлінська акмеологія
Сутність управлінської діяльності
Особливості управлінської діяльності
Критерії та рівні управлінської діяльності
Шлях до ускладнення аналізу управлінської діяльності
Управлінську майстерність і творчість в управлінській діяльності. Особистісні якості, характерні для управлінця високого і найвищого рівня професіоналізму
Акмеограмма управлінця
Акмеологические технології в діяльності управлінця
Політична акмеологія
Проблема професіоналізму в політиці
Процес становлення політика як фактор формування професіоналізму
Психологічна готовність до політичної діяльності
Військова акмеологія
Медична акмеологія
Медицина та акмеології
Сутність медичної акмеології
Основні категорії, поняття медичної акмеології
Медичне забезпечення акмеологічного процесу
Специфіка професійної діяльності медичного працівника, його професійно важливі якості
Інформаційна акмеологія
Сутність інформаційної акмеології та її зв'язок з процесом інформатизації суспільства
Види інформаційної діяльності
Зміст професійної компетентності в інформаційній діяльності
Шляхи досягнення професіоналізму в інформаційній діяльності
Етнічна акмеологія
Сутність етнічної акмеології
Етноекологіческій аспект "акме"
Етнопсихологічний аспект "акме"
Етнополітичний аспект "акме"
Сутність акмеологічних технологій особистісного та професійного розвитку
Сутність акмеологічних технологій особистісного та професійного розвитку
Місце технології в системі науки і практики
Феномен "технологія"
Феноменологія "психотехнології"
Сутність акмеологічних технологій
Акметектоніка
Методи якісної оцінки і кількісного виміру особистісного та професійного розвитку
Методи вимірювання та оцінки особистісного та професійного розвитку
Кількісні та якісні виміри
Основні напрямки вимірювання особистого і професійного розвитку
Суперечності особистісного та професійного розвитку
Особистісний та професійний розвиток та його моніторинг
Основні види акмеологічних технологій вдосконалення особистісного та професійного розвитку людини
Навчальні технології
Акмеологические технології в процесі навчання
Етапність і рівні навчання
Інформаційні технології в навчанні
Педагогічні системи і автоматизовані навчальні комплекси
Системи інтенсивного автоматизованого навчання
Комп'ютерні системи підготовки навчально-наочних посібників
Технології ігромоделірованія
Функції ігромоделірованія у розвитку діяльності, особи і групи
Механізм ігромоделірованія
Моделювання розвитку в іграх
Управління ігромоделірованіем як акмеологічна модель управлінської діяльності
Технологічні форми управління ігромоделірованіем
Управління розвитком професійних якостей управлінців в ігромоделірованіі
Ігромоделірованіе в системі акмеологической служби в управлінських структурах
Технології псіхоконсультірованіе
Сутнісні характеристики психолого-акмеологічного консультування
Особливості запитів клієнта
Стратегії психолого-акмеологічного консультування
Основні прийоми консультативної роботи
Схема сеансу індивідуального консультування
Акметехнологіческое забезпечення особистісно-професійного розвитку людини акмеологической службою
Акмеологічна служба як форма забезпечення особистісно-професійного розвитку людини
Структура цілей і завдань акмеологічної служби
Напрями діяльності та функції акмеологічної служби
Технологічне оснащення акмеологической служби
Акмеології як суб'єкт діяльності в акмеологической службі
Технології розвитку аутопсихологічна компетентності
Акмеологические технології розвитку аутопсихологічна компетентності
Технологічний модуль розвитку аутопсихологічна компетентності
Типова структура розвиваючого модуля
Особливості поведінки керівника групи аутопсихологічна тренінгу
Основні етапи тренінгу
Акмеологические технології допомоги людині в організації та оптимальному здійсненні ним свого особистісного та професійного розвитку
Технології ресурсозбереження
Технології оптимізації емоційної стійкості
Напрямок акмеологічного супроводу діяльності персоналу
Розвиток творчого потенціалу керівників, активація саморегуляціонной діяльності, цільові програми оптимізації психічної стійкості
Висновок